Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezleri

Soru 1-) Huzurevi'ne yerleşmek istiyorum kaç yaşında olmam gerek ?
Cevap 1-) 60 yaş ve üzerinde olmanız gerekiyor.

Soru 2-) Huzurevi'ne yerleşmek istiyorum başvuru koşulları nelerdir ?
Cevap 2-)
-60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
-Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
-Ruh sağlığı yerinde olmak,
-Bulaşıcı hastalığı olmamak,
-Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
-Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

Soru 3-) Huzurevi'ne yerleşebilmek için nereye başvuruda bulunmalıyım?
Cevap 3-)
-Yaşadıkları mahaldeki Huzurevi ve/veya Merkez Müdürlükleri,
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilir.
İl ve İlçelerde bulunan Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunulabilir.
Mülki Amirler Muhtarlar, Kolluk Kuvvetleri, Belediye Başkanlıkları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından İl Müdürlüklerine bildirilen acil durumdaki yaşlılar için yaşlının başvurmasına gerek kalmaksızın kabul süreci başlatılabilmektedir. Basın yayın organlarındaki haberler de bildirim olarak kabul edilir.Alo 183 hattından da destek istenebilir.
Soru 4-) Bir huzurevi yaşlısı kuruluştan kısa süreli izinli olarak ayrılabilir?
Cevap 4-) Yaşlılar huzurevi dışına alışveriş ve gezmeye gitmekte sosyal servis sorumlularını haberdar etmek koşuluyla serbesttir. Ayrıca 1 yıl içinde sürekli bir ay olmak üzere toplam üç aydan fazla olmamak kaydıyla izne ayrılabilirler, zorunlu hallerde Kuruluş Müdürünün onayıyla bu süre uzatılabilir.

Soru 5-) Huzurevinde yaşlıyı yakınları ziyaret edebilir mi?
Cevap 5-) Misafirler için düzenlenen bölümlerde yaşlılarını ziyaret edebilirler. Yaşlıların izni olmadan yaşadıkları bölümlere ziyaretçi kabul edilmez.
Soru 6-) Hiçbir geliri ve mal varlığı olmayan yaşlı huzurevinde kalabilir mi?
Cevap 6-) Yapılacak olan inceleme ve araştırma sonucunda geliri ve mal varlığı olmadığı tespit edilen yaşlılar huzurevi bakım ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler.
Soru 7-) Yaşlı, istenildiği zaman huzurevinden ayrılabilir mi?
Cevap 7-) Kendisinin ya da yakınlarının isteğiyle bir başka yerde yaşamını sürdürmek isteyen yaşlının dilekçe vermesi ve aylık bakım ücreti borcu bulunmaması durumunda sosyal servis görevlilerinin uygun görüşü, huzurevi müdürünün onayı ile huzurevi ile ilişkisi kesilebilir.

Soru 8-) Huzurevlerinde geçici süreli veya sadece gündüzlü olarak kalınabilinir mi?
Cevap 8-) Kuruluşlarda kapasite ve yer durumu uygun olduğu takdirde geçici, süreli ve gündüzlü bakım için yaşlı kabul edilebilir.

Soru 9-) Geçici ve gündüzlü bakımdan yararlanmak istiyorum şartları nelerdir?
Cevap 9-)
Geçici ve gündüzlü bakımdan yararlanmak isteyen yaşlıların kabullerinde Yönetmeliğin 54 ve 51. maddesinin hükümleri uygulanır. Huzurevinde kaldıkları süre içinde mevcut kurallara uymak zorundadırlar.
-Geçici süreli kabul olunan ve gündüz bakımından yararlanan yaşlılar Huzurevinde kalan diğer yaşlıların yararlandığı tüm hizmetten yararlanırlar.
-Geçici süre içinde kalan yaşlılar kaldığı oda ücretinin iki katını, gündüz bakımında ise kaldığı odanın ücretini aynen öderler.
-Kuruluşlarımızda kalmakta olan yaşlılar sağlık ve ziyaret amaçlı olarak gittikleri ilin kuruluşlarında ücretsiz olarak kalabilirler.

Soru 10-) Huzurevi'nde kalıyorum farklı bir şehirde bulunan akrabamın yanına ziyaret amaçlı gideceğim, gittiğim şehirdeki huzur evinde geçici olarak kalabilirmiyim?
Cevap 10-) Evet ücretsiz olarak kalınabilir. Misafir olarak kalmak için, yaşlının gideceği Kuruluşla iletişime geçilerek, İl Müdürlüğünden Olur alınır.

Soru 11-) Huzurevi ne demektir ?
Cevap 11-) : 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.

Soru 12-) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ne demektir ?
Cevap 12-) Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.
Soru 13-) Rehabilitasyon ne demektir ?
Cevap 13-) : Doğuştan veya sonradan her hangi bir hastalık yada kaza sonucu kalıcı veya geçici olarak bedensel ve zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde yitiren yaşlıların, mevcut fonksiyon kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmesi, geriye kalan güç ve yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel, psikolojik sosyal ve ekonomik yönden var olan kapasitelerinin desteklenmesi ve günlük yaşamda bağımsız duruma gelmelerine yönelik çalışma ve yardımlara denir.

Soru 14-) )Özel Bakım ne demektir ?
Cevap 14-) Ruh sağlığı yerinde olup ,bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmeti ifade eder.

Soru 15-) Huzur evinde bulunan disiplin kurulu nedir ?
Cevap 15-) Kuruluşlarda yaşlılarla ilgili disiplin işlemlerini yürütmek üzere müdür ya da vekilinin başkanlığında sosyal çalışmacı, psikolog, tabip, hemşire ve yaşlılar arasından seçilecek birer temsilciden Disiplin Kurulu oluşturulur. Yeterli meslek elemanı bulunmadığı takdirde Disiplin Kurulu, Müdürün uygun göreceği personelden oluşturulur.

Soru 16-) Disiplin kurulunun görevi nedir ?
Cevap 16-) -Kuruluş hizmetlerini gereğince yürütmeyi güçleştiren, huzur ve sükunu, çalışma düzenini bozan fiilleri işleyen ve bu Yönetmelik gereği yönetimce konulan kurallara uymayan yaşlılara Disiplin Kurulunca, bu Yönetmeliğin ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

Soru 17-) Sosyal Servis nedir ?
Cevap 17-) Her kuruluşta sosyal ve psikolojik çalışmaları koordineli şekilde yürütmek üzere sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan sosyal servis kurulur. Servis, çalışmalarını müdüre bağlı olarak yürütür. Sosyal servis görevlilerinin yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personeli yönlendirir.

Soru 18-) Yaşlının kuruluşa kabulü ve uyumuna ilişkin mesleki çalışmaları yapmak kimin görevidir ?
Cevap 18-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 19-) Kuruluş ve çevre koşulları göz önüne alınarak yaşlılara ilişkin psiko-sosyal programlar hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek kimin görevidir?
Cevap 19-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 20-) Yaşlının yakınlarıyla sağlıklı ilişki kurmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 20-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 21-) Hukuki sorunları olan yaşlılara yardımcı olmak, gerektiğinde Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği ile işbirliği yapmak kimin görevidir ?
Cevap 21-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 22-) Başvuru sahibi yaşlı yakınlarına danışmanlık ve yönlendiricilik yapmak kimin görevidir ?
Cevap 22-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 23-) Yaşlılara yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek kimin görevidir ?
Cevap 23-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 24-) Yaşlılıkla ilgili konularda yaşlı, yaşlı yakını, personel ve özel hizmet alımı görevlilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve uygulamak kimin görevidir ?
Cevap 24-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 25-) )Yaşlılık alanı ve kuruluşla ilgili mesleki araştırma ve incelemeler yapmak, gerektiğinde Yayınlamak kimin görevidir ?
Cevap 25-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 26-) Gizlilik ilkesine bağlı kalarak yaşlıya ilişkin tüm kayıtları tutmak, hazırlamak, dosyalamak, saklamak, hizmetin gerektirdiği tüm yazışma ve raporlaştırma işlemlerini sürdürmek kimin görevidir ?
Cevap 26-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 27-) Toplumsal sorumluluk çerçevesinde, kuruluşta verilen hizmetlere halkın gönüllü katkı ve katılımını sağlayıcı etkinlik programları düzenlemek kimin görevidir ?
Cevap 27-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 28-) Düzenlenen programların gerçekleştirilmesi amacıyla gönüllü kişi ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak kimin görevidir.
Cevap 28-) Sosyal servisin görevidir.

Soru 29-) Huzur evlerinde bulunan Sağlık servisi nedir ?
Cevap 29-) Tabip, diş tabibi ve hemşireden oluşur. Servis sorumlusu tabip olup, müdür ya da görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur. Sağlık servisi görevlileri yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personeli yönlendirir.

Soru 30-) Yaşlıların genel muayenesini yapmak, hastalanması halinde teşhis ve tedavisini sağlamak, gerektiğinde hastaneye sevk etmek, hastanedeki durumunu izlemek kimin görevidir?
Cevap 30-) Sağlık servisinin görevidir.

Soru 31-) Yaşlıların yılda bir kere genel muayenelerini yapmak ya da yaptırmak kimin görevidir ?
Cevap 31-) Sağlık servisinin görevidir.

Soru 32-) Kuruluşun olanakları dikkate alınarak yaşlıların günlük sağlık kontrollerini yapmak kimin görevidir ?
Cevap 32-) Sağlık servisinin görevidir.

Soru 33-) Kuruluş personeline ve personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına sağlık hizmeti vermek kimin görevidir ?
Cevap 33-) Sağlık servisinin görevidir.

Soru 34-) Fizyoterapi servisi nedir ?
Cevap 34-) Fizyoterapi servisi; fizyoterapist ve hemşireden oluşur. Servis sorumlusu fizyoterapist olup, müdür ya da görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur. Servis görevlileri, yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personelin görevlerini eksiksiz yapmalarını sağlarlar. Sağlık servisi ile koordineli çalışır.

Soru 35-) )Fizyoterapiye gereksinim duyan yaşlıları tespit etmek, tedavilerini yapmak ya da yaptırmak kimin görevidir?
Cevap 35-) - Fizyoterapi servisinin görevidir.

Soru 36-) Huzurevinde bulunan beslenme servisi nedir ?
Cevap 36-) Diyetisyen, iaşe memuru ve aşçıdan oluşur. Servisin sorumlusu diyetisyen olup, müdüre ya da müdürün görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur. Servis görevlileri, yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personelin görevlerini eksiksiz yapmalarını sağlarlar.

Soru 37-) Yaşlı ve personelin beslenmesine ilişkin cetvel ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 37-) Beslenme servisinin görevidir.

Soru 38-) Gıda maddelerinin kontrolünü yapmak, uygun koşullarda saklanmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 38-) Beslenme servisinin görevidir.

Soru 39-) Başvuran yaşlıların başvuru belgelerini düzenletmek, sosyal incelemelerini yapmak ve raporlaştırmak, başvuruları sıraya koymak, dosyalamak, gerekli yazışmaları yapmak kimin görevidir ?
Cevap 39-) -Sosyal çalışmacının görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Soru 40-) )Kabulü yapılan yaşlının kuruluşa uyumunu sağlamak, uyumsuzluğu olan yaşlıların sorunlarını saptamak ve çözümüne yönelik çalışmalarda görev almak kimin görevidir ?
Cevap 40-) Sosyal çalışmacının görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Soru 41-) Sosyal servis bünyesinde yaşlılara yönelik psiko-sosyal programlar hazırlamak, Koordinasyon ve Değerlendirme komisyonu toplantılarında sunmak ve alınan kararları uygulamak kimin görevidir ?
Cevap 41-) Sosyal çalışmacının görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Soru 42-) Yaşlıların psiko-sosyal, fiziksel ve ruhsal durumlarını sürekli olarak izlemek, sosyal kişisel, grup ve toplumla çalışma yöntemleri aracılığıyla sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, ilgili raporları düzenlemek kimin görevidir ?
Cevap 42-) Sosyal çalışmacının görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Soru 43-) Yaşlıların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 43-) Sosyal çalışmacının görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Soru 44-) Yaşlıların yakın çevresi ile olan sosyal ilişkilerini düzenlemek, geliştirilmesine yardımcı olmak, gerektiğinde yakınları ile mesleki çalışma yapmak kimin görevidir ?
Cevap 44-) Sosyal çalışmacının görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Soru 45-) )Sosyal kültürel eğitsel ve sportif etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere yaşlıların katılımını sağlamak kimin görevidir?
Cevap 45-) Sosyal çalışmacının görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Soru 46-) Kuruluşla ilişkisi kesilecek olan yaşlıyı, yeni yaşantısına hazırlamak kimin görevidir ?
Cevap 46-) Sosyal çalışmacının görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Soru 47-) Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllü çalışmalarının programlanmasında görev almak kimin görevidir ?
Cevap 47-) Sosyal çalışmacının görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Soru 48-) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında görev almak kimin görevidir ?
Cevap 48-) Sosyal çalışmacının görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.
Soru 49-) Kuruluşa kabul edilecek yaşlıların gerektiğinde psikolojik incelemelerini yapmak, kuruluşa kabul edilen yaşlıları uyum aşamasında izlemek, ilgili raporları düzenlemek kimin görevidir ?
Cevap 49-) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Soru 50-) Kendi ya da yakınlarının isteği ile kuruluşla ilişkisi kesilecek olan yaşlıyı yeni yaşantısına hazırlamak kimin görevidir ?
Cevap 50-) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.
Soru 51-) Yaşlının ruhsal özelliklerini ve kuruluş yaşantısından doğan sorunlarını saptamak ve bu sorunların çözümüne yardımcı olmak. Gerektiğinde hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluşlarla ilişkiye geçerek vaka takibi yapmak kimin görevidir ?
Cevap 51-) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.
Soru 52-) )Yaşlıların yetenek ve ilgilerine göre çeşitli işlerle meşgul olmalarını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunmak, düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 52-) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.
Soru 53-) Kuruluşun sağlık hizmetlerini yürütmek, sağlık servisi çalışanlarının görevlerini yapmasını sağlamak ve denetlemek kimin görevidir ?
Cevap 53-) Tabibin görevidir. Tabip sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 54-) )Kabulü yapılan yaşlının muayene ve değerlendirmesini yapmak,
Cevap 54-) Tabibin görevidir. Tabip sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 55-) -) Düzenli aralıklarla yaşlıların sağlık kontrolünü yapmak, her yaşlı için sağlık dosyasını düzenlemek kimin görevidir ?
Cevap 55-) Tabibin görevidir. Tabip sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 56-) )Hasta yaşlılar ve personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin muayenelerini yapmak, gerekenlerin hastaneye sevkini sağlamak ve izlemek kimin görevidir.
Cevap 56-) Tabibin görevidir. Tabip sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 57-) )Bulaşıcı hastalık durumunda ilgili kurumlara ihbarda bulunmak, koruyucu, önleyici ve tedavi edici önlemleri almak kimin görevidir.
Cevap 57-) Tabibin görevidir. Tabip sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 58-) )Hizmet esnasında gereksinim duyulan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleriyle diğer araç ve gereçlerin sağlanması için teklifte bulunmak, var olanları korumak, her an hizmete hazır hale getirmek, gerekli kayıtları tutmak kimin görevidir ?
Cevap 58-) Tabibin görevidir. Tabip sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 59-) )Yaşlının rehabilitasyonu, beslenmesi, sosyal ve psikolojik sorunlarıyla ilgili olarak diğer servis görevlileri ile işbirliği yapmak kimin görevidir ?
Cevap 59-) Tabibin görevidir. Tabip sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır

Soru 60-) )Yaşlılar ve personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin diş sağlığı kontrolleri ve diş tedavilerini yapmak, hastanede tedavisi gerekenlerin sevkini sağlamak ve izlemek, gerekli kayıtları tutmak kimin görevidir ?
Cevap 60-) Diş tabibinin görevidir. Diş tabibi, sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde tabip ve diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 61-) )Görevi ile ilgili araç-gerecin sağlanması için teklifte bulunmak, mevcut araçları korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak kimin görevidir ?
Cevap 61-) Diş tabibinin görevidir. Diş tabibi, sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde tabip ve diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 62-) )Uzman tabip tarafından konulan teşhise göre fizik tedavi ve rehabilitasyona gereksinimduyan yaşlıyı değerlendirmek, bu doğrultuda tedavi programı oluşturmak kimin görevidir?Cevap 62-) Fizyoterapistin görevidir. Fizyoterapist, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 63-) )Çeşitli fizyoterapi teknik ve yöntemlerini kullanarak yaşlının fiziki gücünü geliştirmek, günlük aktivitelerini bağımsız yapabilmelerine yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 63-) Fizyoterapistin görevidir. Fizyoterapist, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 64-) )Fizik tedavi biriminin işleyişinden sorumlu olmak kimin görevidir ?
Cevap 64-) Fizyoterapistin görevidir. Fizyoterapist, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 65-) Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan yaşlıdaki gelişimleri izleyerek, kayıt tutmak kimin görevidir?
Cevap 65-) Fizyoterapistin görevidir. Fizyoterapist, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 66-) Yaşlıların boş zamanlarını değerlendirici ve fiziki aktivitelerini arttırıcı uygun egzersiz programları düzenlemek kimin görevidir ?
Cevap 66-) Fizyoterapistin görevidir. Fizyoterapist, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 67-) )Hasta yaşlıların beslenmesinde tabip talimatlarına uygun diyet listesi hazırlamak kimin görevidir ?
Cevap 67-) Diyetisyenin görevidir. Diyetisyen diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 68-) )Hasta yaşlıların beslenmesinde tabip talimatlarına uygun diyet listesi hazırlamak kimin görevidir?
Cevap 68-) Diyetisyenin görevidir. Diyetisyen diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 69-) Yemeklerin kalite ve ısısının bozulmadan servise gelmesini ve yaşlılara dağıtılmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 69-) Diyetisyenin görevidir. Diyetisyen diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 70-) )Tabelaya göre çıkan ya da bağış olarak gelen yemek ve gıda maddesi numunelerinin hijyen koşullarına uygun bir yerde, yirmi dört saat korunmasını sağlamak kimin görevidir?
Cevap 70-) Diyetisyenin görevidir. Diyetisyen diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 71-) Mutfak ve yemek servis bölümünün genel hijyen koşullarına uygunluğunu sağlamak, görevlileri konuyla ilgili olarak eğitmek kimin görevidir ?
Cevap 71-) Diyetisyenin görevidir. Diyetisyen diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 72-) 6 ayda bir portör muayenesi ve genel sağlık kontrolü yaptırılmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 72-) Diyetisyenin görevidir. Diyetisyen diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 73-) Alınacak gıda maddelerinin cins ve miktarlarını belirlemek, alınanların ise şartnamelerine uygunluğunu denetlemek, depoların hijyen ve beslenme koşullarına uygunluğunu sağlamak, kimin görevidir ?
Cevap 73-) Diyetisyenin görevidir. Diyetisyen diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 74-) Yiyeceklerin saklanması ve korunmasında uygulanacak kuralları diğer görevlilerle birlikte yerine getirmek kimin görevidir ?
Cevap 74-) Diyetisyenin görevidir. Diyetisyen diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 75-) )Özel gün ve geceler için planlanan beslenme ile ilgili görevleri yürütmek kimin görevidir ?
Cevap 75-) Diyetisyenin görevidir. Diyetisyen diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.

Soru 76-) Hasta personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile yaşlılardan hastalıklarıyla ilgili bilgi almak, hastayı muayeneye hazırlamak, tedavinin gerçekleştirilmesinde tabip, diş tabibi ve fizyoterapiste yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 76-) Hemşirenin görevidir. Diğer servis çalışanları ile işbirliği halinde çalışır. Baştabibe karşı sorumludur.

Soru 77-) Yaşlılara verilen ilaçların kullanılmasını sağlamak, miktar ve zaman belirterek kaydetmek, enjeksiyon ve pansuman yapmak, tansiyon ölçmek kimin görevidir ?
Cevap 77-) Hemşirenin görevidir. Diğer servis çalışanları ile işbirliği halinde çalışır. Baştabibe karşı sorumludur.

Soru 78-) Yaşlıların yatak, çamaşır ve vücut temizliği ile düzeninden sorumlu olmak, saptadığı eksiklikleri gidermek kimin görevidir ?
Cevap 78-) Hemşirenin görevidir. Diğer servis çalışanları ile işbirliği halinde çalışır. Baştabibe karşı sorumludur.

Soru 79-) Sorumlu olduğu bölümde yemek dağıtımı ve yaşlıların yemek yemeleri ile ilgilenmek, yemeğini yemekte zorluk çeken yaşlılara yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 79-) Hemşirenin görevidir. Diğer servis çalışanları ile işbirliği halinde çalışır. Baştabibe karşı sorumludur.

Soru 80-) )Diyetisyen bulunmayan kuruluşlarda mutfak ve yemek servis bölümünün hijyen koşullarına uygunluğunu sağlamak, mutfak görevlilerinin gerekli temizlik kurallarına uymalarını denetlemek ve onları eğitmek kimin görevidir ?
Cevap 80-) Hemşirenin görevidir. Diğer servis çalışanları ile işbirliği halinde çalışır. Baştabibe karşı sorumludur.

Soru 81-) Huzur evlerinde salonlar nasıldır ?
Cevap 81-) Yaşlıların dinlenme, televizyon izleme, müzik dinleme ve okuma amacıyla kullanacakları dinlenme salonlarının aydınlık ferah ve sakin olması, rahat ve kolay temizlenebilecek özellikte mobilya ile döşenmesi esastır.

Soru 82-) Huzur evinde oturma birim ve köşeleri mevcutmudur ?
Cevap 82-) Kuruluşun antre, merdiven başları ve benzeri gibi mekanlarında yaşlıların küçük gruplar halinde sohbet edebilecekleri oturma birim ve köşeleri oluşturularak, amaca uygun döşenir.

Soru 83-) Kuruluşta etkinlik düzenlenebilecek odalar mevcutmudur ?
Cevap 83-) Kuruluşlarda olanaklar ölçüsünde, yaşlıların müzik, tiyatro, resim el sanatları ve benzeri etkinlikler yapabilecekleri oda ve birimler ile sigara içme odası oluşturulur.

Soru 84-) Huzur evlerinde yaşlı mutfağı bulunmaktamıdır ?
Cevap 84-) - Katlarda yaşlıların istedikleri zaman çay, kahve, yemek pişirebilecekleri, bulaşık yıkayabilecekleri ufak bir mutfak bulunur. Bu mutfaklarda ocak, eviye, buzdolabı, raf ve dolaplar ile masa ve sandalyeler bulunur.

Soru 85-) Huzur evinde bulunan kat banyoları nasıldır ?
Cevap 85-) - Yaşlıların ortak kullanımına açık kat banyolarının giriş kısmında plastik malzeme ile kaplanmış kanepe ile askı ve dolaplar bulunur. Duvarlara, yatay ve düşey raylar sabitlenir.

Soru 86-) Huzur evinde bulunan tuvaletler yaşlılar için uygunmudur ?
Cevap 86-) Tuvaletler iki ayrı modelde ve kadın ve erkek yaşlılar için ayrı ayrı düzenlenir ve aidiyeti belirtilir. Sifonların yaşlıların kolay kullanabileceği teknikte olması tercih edilir. Duvarlara yatay ve düşey ray sabitlenir.

Soru 87-) Huzur evinde bulunan yemek salonu nasıldır ?
Cevap 87-) -Self servis işleyişine uygun, havalandırma düzeneği bulunan kuruluş yemek salonunda, kolay temizlenir malzemeden yapılmış 4-6 kişilik masalar ve yeterli sayıda sandalye bulunur.

Soru 88-) Huzur evinde kuaför varmıdır ?
Cevap 88-) Erkek ve kadın yaşlılara hizmet verebilecek şekilde donatılmış kuaför bulunmaktadır.

Soru 89-) Huzur evinde kütüphane varmıdır ?
Cevap 89-) Açık raf sistemine uygun, bol ışık alan yeterli masa, sandalye ve koltuğun bulunduğu bir kütüphane bulunur.

Soru 90-) )Yaşlılar kuruluş dışına alışveriş ve gezmeye gitmek için ne yapmalıdır ?
Cevap 90-) Sosyal servis sorumlularını haberdar etme koşuluyla serbesttir.

Soru 91-) Yaşlılara ne kadar izin verilir ?
Cevap 91-) )Yaşlılara bir yıl içinde sürekli bir ay olmak üzere toplam üç aydan fazla olmamak kaydıyla izin verilir.

Soru 92-) Zorunlu durumlarda izinleri uzatılabilirmi ?
Cevap 92-) Zorunlu hallerde yaşlının talebi ve Müdürün onayı ile bu izin süresi uzatılabilir.

Soru 93-) Ücretli huzur evinde kalan bir yaşlı izin günlerinin parasınıda kuruma ödermi ?
Cevap 93-) Ücretli yaşlı izinde olduğu sürede de aylık bakım ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

Soru 94-) Huzur evinde hangi yaşlılar ücretsiz olarak kalabilir ?
Cevap 94-) Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmayan,sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli,dul ve yetim aylığı almayan ,yapılacak araştırmalar sonucunda adına kayıtlı menkul ve gayrimenkulu bulunmadığı ya da adına kayıtlı gayrimenkulu olup da, sağladığı gelirle yaşamını sürdüremeyeceğinin saptanması sonucunda yoksulluk belgesi düzenlenen yaşlılar ile kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olup da, yükümlülerin ekonomik gücünün yeterli olmadığı saptanan yaşlılar ücretsiz olarak kalabilir.

Soru 95-) Huzur evinde hangi yaşlılardan ücret alınır ?
Cevap 95-) Ekonomik gücü yeterli olup da, sosyal yoksunluk içinde bulunan yaşlılardan ücret alınır.

Soru 96-) Ücretsiz olarak kabul edilen istisnai durumda olan vatandaşlar varmıdır ?
Cevap 96-) )1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık bağlanan kişiler, bu gelirlerinden başka hiçbir yerden geliri olmadığını belgelemesi durumunda, varsa eşleri ile birlikte ücretsiz kabul edilir.

Soru 97-) Huzur evinde ücretler hangi zamanlarda yatırılır ?
Cevap 97-) )Ücretin her ayın 10 una kadar peşin olarak tahsil edilmesi esastır.

Soru 98-) Mazeretsiz olarak gününde ücretini ödemeyen yaşlılıar için ne yapılır ?
Cevap 98-) Kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin ücret yatırmayan yaşlı veya yaşlı yakınlarına ilgili ayın en geç 25’inde yazılı uyarı yapılarak, ay sonuna kadar ödeme yapması istenir ve tahsili sağlanır.

Soru 99-) Huzur evinde ücret konusunda uyarı yapılmanın bir sınırı varmıdır ?
Cevap 99-) Farklı tarihlerde 3 kez uyarı yapılan yaşlı il müdürlüğünün onayı ile kuruluşla ilişkisi kesilir.

Soru 100-) Huzur evlerinde ilaçlama yapılmaktamıdır?
Cevap 100-) -Kuruluş bölümleri haşerelere karşı, yaşlı, personel ve gıda maddelerine zarar vermeyecek şekilde düzenli olarak ilaçlanır.

Soru 101-) )İdeolojik ve siyasi amaçlarla kuruluşun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak ve bu amaçla başkalarını tahrik ve teşvik eden yaşlı için ne yapılır ?
Cevap 101-) Kurumdan çıkarılır.

Soru 102-) Devletin itibarını düşürecek yada görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunan yaşlılar için ne yapılabilir ?
Cevap 102-) Kuruluştan çıkarılır.

Soru 103-) )5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek ve fiilleri işlediği mahkemelerce hüküm altına alınan yaşlılar için ne yapılır ?
Cevap 103-) Kuruluştan çıkarılır.

Soru 104-) Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tabip raporu ile saptanmış olan yaşlılar için ne yapılır ?
Cevap 104-) Kuruluştan çıkarılır.

Soru 105-) Yaşlıların ve personelin vücut tamlığını bozacak ve sağlığına zarar verecek şekilde fiil ve eylemde bulunmaları durumunda ne yapılır ?
Cevap 105-) Kuruluştan çıkarılır.

Soru 106-) Türk Ceza Kanunu uyarınca ağır hapis ve hapis cezasını gerektiren fiilleri işlemek ve fiilleri işlediği mahkemelerce hüküm altına alınan yaşlılar için ne yapılır ?
Cevap 106-) Kuruluştan çıkarılır.

Soru 107-) Yakalandığı akıl hastalığı nedeniyle diğer yaşlıların can güvenliğini tehdit eden yaşlılar için ne yapılır ?
Cevap 107-) Uzman tabip raporu ile kuruluş bakımından çıkartılır.

Soru 108-) Huzur evinde kalan yaşlıların uyması gereken kurallar nedir ?
Cevap 108-) Yaşlının uyması gereken kurallar, kuruluş müdürlüğünce bu Yönetmelik çerçevesinde yayımlanan emir ve talimatlarla düzenlenir. Yaşlılar odalarında ve üzerlerinde ateşli silah, tehlikeli alet ve kimyasal madde bulunduramaz. Arzu eden yaşlılar odalarını yönetimden izin almak koşuluyla döşeyebilir.Yaşlı, personel ve yaşlılarla para alışverişi yapamaz.
Soru 109-) Kuruluşta bulunan yakınını görmek için il dışından gelen ziyaretçi huzurevinde kalabilirmi?
Cevap 109-) Kuruluştaki yaşlılarını görmek için İl dışından gelen ziyaretçiler bu hizmet için ayrılan bir odada, yılda en fazla üç kez, üçer günü geçmeden ve üç kişilik oda ücreti ödeme koşuluyla kalabilirler.

Soru 110-) Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri nasıl bir kuruluştur?
Cevap 110-) Suç mağduru olan ve rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu tesbit edilen çocuklardan haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilenlerin; temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikololojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan kuruluşlardır.

Soru 111-)Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde hangi çocuklar kalabilir?
Cevap 111-) Suç mağduru olması nedeniyle rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu tesbit edilen çocuklar kalabilmektedir.

Soru 112-) Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerine çocuklar nasıl yerleştirilmektedir?
Cevap 112-) Bu kuruluşlara çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aracılığı ile yerleştirilmektedir.

Soru 113-) Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan çocuklara hangi hizmetler verilmektedir?
Cevap 113-) Bu çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli rehabilitasyon hizmetini vermek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak.

Soru 114-) Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde çocuklar ne kadar kalabilir?
Cevap 114-) Çocukların yaşamış oldukları travmanın giderilmesi amacıyla oluşturulan rehabilitasyon programı süresince kalmaktadırlar.

Soru 115-) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon merkezleri nasıl bir kuruluştur?
Cevap 115-) Suça sürüklenmesi nedeniyle rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu tesbit edilen çocuklardan haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilenlerin; temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirliyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan

Soru 116-) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde hangi çocuklar kalabilir?
Cevap 116-) Suça sürüklenmesi nedeniyle rehabilitasyon ihtiyaç duyduğu tebit edilen çocuklar kalmaktadır.

Soru 117-) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde hangi çocuklar kalabilir ?
Cevap 117-) Bu kuruluşlara çocuklar Aile ve sosyal politikalar İl Müdürlüğü aracılığı ile yerleştirilmektedir.

Soru 118-) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan çocuklara hangi hizmetler verilmektedir?
Cevap 118-) Bu çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli rehabilitasyon hizmetini vermek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak.

Soru 119-) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çocuklar ne kadar kalabilir?
Cevap 119-) Çocukların yaşamış oldukları travmanın giderilmesi ve davranış değişikliği kazanabilmesi amacıyla oluşturulan rehabilitasyon programı süresince kalmaktadırlar.