Çocuk Yuvası

Soru 1-) Çocuk yuvasında kalan çocuklar için yaş aralığı kaçtır ?
Cevap 1-) 0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklar ile gerektiğinde 12 yaşını doldurup, tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda olanlardan kurumca himaye olunan kız çocukları.

Soru 2-) Çocuk yuvalarında kalan çocuklar hangi amaçla yetiştirilmektedir ?
Cevap 2-) Bedensel, psiko-sosyal ve duygusal gelişimleri sağlıklı, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmektedir.

Soru 3-) Çocuk yuvasında kalan süt çocuğu kaç yaş aralığını kapsamaktadır ?
Cevap 3-) : Doğumundan iki (2) yaşını bitirene kadar olan çocuğu kapsamaktadır.

Soru 4-) -) Çocuk yuvasında kalan oyun çocuğu kaç yaş aralığını kapsamaktadır ?
Cevap 4-) : 3-6 Yaş grubunda (3 yaşın başından ilköğretime başlayana kadar) olan yaş aralığını kapsamaktadır.

Soru 5-) Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu’nun amacı nedir?
Cevap 5-) . Kuruluşun iş ve işleyişine yönelik kararların meslekler arası koordinasyon ve ekip çalışması anlayışı içinde alınması ve uygulanmasını sağlamaktır.

Soru 6-) Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu kimlerden oluşur ?
Cevap 6-) Müdür, müdür yardımcısı, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, çocuk eğiticisi, tabip, diyetisyen ve hemşireden oluşur.

Soru 7-) -) Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu ne kadar sürede toplanır ?
Cevap 7-) Koordinasyon ve değerlendirme komisyonu üç ayda bir toplanır. Gerekli hallerde komisyon müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Soru 8-) Kuruluşta korunma altında bulunan çocukların Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmesi amacıyla kuruluşun yıllık çalışma programını hazırlayarak kuruluş müdürlüğüne vermek ve yılda bir uygulamadan alınan sonuçları değerlendirerek il müdürlüğüne bildirmek kimin görevidir ?
Cevap 8-) Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu’nun görevidir.

Soru 9-) Yapılan toplantılarda dönem içerisindeki etkinlikleri gözden geçirmek, çocukların kuruluş ve okul hayatındaki gereksinim ve sorunlarını tartışmak, konuya ilişkin önerileri incelemek ve karara bağlamak kimin görevidir?
Cevap 9-) Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu’nun görevidir.

Soru 10-) Çocukların öğrenim başarısı, yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda devam edecekleri üst öğrenim kurumları ve kursların belirlenmesi hususunda değerlendirmeler yapmak kimin görevidir ?
Cevap 10-) Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu’nun görevidir.

Soru11-) Kuruluşta verilen hizmetlerin veriminin artırılması amacı ile personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını belirlemek kimin görevidir ?
Cevap 11-) Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu’nun görevidir.

Soru 12-) ) Kuruluş hizmetleri ile ilgili olarak, kamu ve gönüllü kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerle yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek kimin görevidir?
Cevap 12-) -) Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu’nun görevidir.

Soru 13-) Çocuk yuvasında bulunan sosyal servisin görevi nedir ?
Cevap 13-) . Sosyal servis elemanları kuruluşta çocuklarla doğrudan ilgili olan personeli yönlendirme sorumluluğu taşır.

Soru 14-) Sosyal Servis kimler tarafından kurulur ?
Cevap 14-) Sosyal Çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşan bir sosyal servis kurulur.

Soru 15-) Çocuğun kuruluşa kabulü, uyumu gerekli bakım ve yetiştirme ile ilgili mesleki çalışmaları yapmak kimin görevidir ?
Cevap 15-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 16-)Kuruluşta bakılan çocukların, ana ve baba veya yakınlarından kimlere ne kadar süre ile izinli verilebileceğini belirlemek, bu kişiler ve aile hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 16-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 17-) Çocukların korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini belirlemek kimin görevidir ?
Cevap 17-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 18-) Aile ve çocuk arasında sağlıklı ve sürekli ilişki kurulmasını sağlamak amacı ile en az yılda bir kez ailenin yeniden sosyal incelemesini gerçekleştirmek kimin görevidir?
Cevap 18-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 19-) Tespit edilen değişiklikleri belgelendirerek ilgili Daire Başkanlığına da bildirilmesi suretiyle gerektiğinde korunma kararının kaldırılması yolunda işlemleri başlatmak kimin görevidir ?
Cevap 19-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 20-) ) Ziyaretçisi gelmeyen çocukların varsa ailesi ve akrabaları ile ilişkiye geçilerek olumlu sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 20-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 21-) Ebeveyni ve akrabası olmaması durumunda sosyal yönden incelenip ve araştırılarak olumlu bulunan ailelerin yanına hafta sonu izinli verilmesi ve böylece çocukların toplumla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 21-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 22-) Çocukların okul ve eğitim durumlarıyla ilgili kayıtları düzenlemek, okul-kuruluş işbirliğini sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 22-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 23-) Çocukların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak ve gerekli durumlarda konuyla ilgili Daire Başkanlığı aracılığıyla Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği ile koordinasyonu sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 23-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 24-) İl müdürlüklerince yürütülen koruyucu aile ve evlat edinme hizmetlerine yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 24-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 25-) Yılda en az bir kere olmak üzere müdürün uygun göreceği zamanda, kuruluşta hizmetin verimliliğini artırmak, personelin çocukların özelliğine uygun davranış geliştirmelerini sağlamak amacıyla kuruluş personeline eğitim programları ve seminerler tertiplemek kimin görevidir ?
Cevap 25-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 26-) Kuruluşta verilen hizmetlere toplumsal sorumluluk çerçevesinde halkın gönüllü katkı ve katılımını sağlayıcı etkinlikleri organize etmek, konuya ilişkin programlar geliştirerek, yürütülmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanmasında rehberlik yapmak kimin görevidir ?
Cevap 26-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 27-) Çocukların psiko-sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek kimin görevidir ?
Cevap 27-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 28-) En az ayda bir servis elemanlarının tümü, çocuğun grup sorumlusu ve gerek duyulan diğer elemanların katılımı ile Vaka Tartışma ve Değerlendirme toplantıları yapmak kimin görevidir ?
Cevap 28-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 29-) Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar ve tüm kayıtların gizlilik ilkesine uygun olarak hazırlanması ve saklanmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 29-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 30-) Kuruluşun amacına uygun inceleme ve araştırmalar yapmak kimin görevidir ?
Cevap 30-) Sosyal Servisin görevidir.

Soru 31-) Çocuk yuvalarında Vaka Tartışma ve Değerlendirme Toplantıları ne için yapılır ?
Cevap 31-) - Kuruluşa kabulü yapılan çocuğun kuruluşa uyumunun sağlanması; fiziksel ve psiko-sosyal sorunları nedeniyle kuruluşa uyum sağlayamayan çocukların ise çok yönlü ele alınarak sorunlarına uygun çözüm yollarının alınması amacıyla Vaka Tartışma ve Desğerlendirme Toplantıları yapılır.

Soru 32-) Kuruluşa çeşitli yollardan gelen her çocuğun ilk kabulünü yapmak ve hakkında ilk gözlem raporunu hazırlamak, kuruluşa uyumuna yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 32-) Sosyal Çalışmacının görevidir.

Soru 33-) Çocukların kendilerine ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanması amacıyla sürekli olarak psiko-sosyal gelişimlerini izlemek Sosyal Kişisel Çalışma, Sosyal Grup Çalışması ve Toplumla Çalışma yöntemlerini kullanarak sorunlarının çözümüne yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 33-) Sosyal Çalışmacının görevidir.

Soru 34-) Çocuğun ailesi ve yakınları ile gerekli mesleki çalışmaları yapmak ve çocuğun korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini izlemek kimin görevidir ?
Cevap 34-) Sosyal Çalışmacının görevidir.

Soru 35-) Çocukları serbest zamanlarında izlemek, sosyal, kültürel, sportif etkinliklere katılımlarını Sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 35-) Sosyal çalışmacının görevidir. Sosyal Çalışmacı görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde yürütür.

Soru 36-) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu yeni yaşantısına hazırlamak ve yeni yaşantısının izlenmesinde görev almak kimin görevidir ?
Cevap 36-) Sosyal Çalışmacının görevidir. Sosyal Çalışmacı görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde yürütür.

Soru 37-) Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllülerin çalışmalarının programlanmasında görev almak kimin görevidir ?
Cevap 37-) Sosyal Çalışmacının görevidir.

Soru 38-) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında konusu ile ilgili görev almak kimin görevidir ?
Cevap 38-) Sosyal çalışmacının görevidir. Sosyal Çalışmacı görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde yürütür.

Soru 39-) Yıllık çalışma programlarına göre oluşturulan aylık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını aylık rapor halinde kuruluş müdürüne vermek kimin görevidir ?
Cevap 39-) Sosyal çalışmacının görevidir. Sosyal Çalışmacı görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde yürütür.

Soru 40-) Kuruluşun amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak kimin görevidir ?
Cevap 40-) Sosyal çalışmacının görevidir. Sosyal Çalışmacı görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde yürütür.

Soru 41-) Çocuğun kuruluşta kalış süresi içerisinde zekasını, psikolojik durumunu, yeteneği ile mesleki yönelimi ve ilgi alanlarını çeşitli test, yöntem ve tekniklerle belirlemek kimin görevidir?
Cevap 41-) Piskologun görevidir.

Soru 42-) Çocuğun yetiştirilmesi, meslek sahibi edilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için mesleği ile ilgili uygulamaları yerine getirmek kimin görevidir ?
Cevap 42-) Piskologun görevidir. Psikolog görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği içinde yürütür.

Soru 43-) Özel ilgi gerektiren çocuklarla mesleki çalışmalar yapmak ve çalışmalara ilişkin gerekli raporları hazırlamak kimin görevidir ?
Cevap 43-) Piskologun görevidir.

Soru 44-) Gerektiğinde çocuğun sorunlarının çözümlenmesi amacıyla hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluşlarla ilişkiye geçerek vaka takibini yapmak kimin görevidir ?
Cevap 44-) Piskologun görevidir. Psikolog görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği içinde yürütür.

Soru 45-) Çocukları serbest zamanlarında izlemek, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarını Sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 45-) Piskologun görevidir. Psikolog görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği içinde yürütür.

Soru 46-) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu, yeni yaşantısına hazırlamak, yeni yaşantısının izlenmesinde görev almak kimin görevidir ?
Cevap 46-) Piskologun görevidir. Psikolog görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği içinde yürütür.

Soru 47-) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında konusuyla ilgili görev almak kimin görevidir ?
Cevap 47-) Piskologun görevidir. Psikolog görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği içinde yürütür.

Soru 48-) Yıllık çalışma programlarına göre oluşturulan aylık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını aylık rapor halinde kuruluş müdürüne verme kimin görevidir ?
Cevap 48-) Piskologun görevidir. Psikolog görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği içinde yürütür.

Soru 49-) Temel esasları Genel Müdürlükçe belirlenen, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili, yaş özelliklerini de göz önünde bulundurarak eğitim programları hazırlamak kimin görevidir ?
Cevap 49-) Çocuk gelişimcinin görevidir.

Soru 50-) Okul öncesi gelişim ve eğitim programlarının uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında, gerekli araç ve gereçlerin seçiminin yapılması ve sağlanmasında idareye yardımcı olmak ve bu materyallerin iyi bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 50-) Çocuk gelişimcinin görevidir.

Soru 51-) Çocukların gelişim ve eğitimini izlemek, normal gelişim göstermeyen ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için diğer meslek elemanları ile işbirliği yaparak hazırlanacak, özel eğitim programlarını uygulamak kimin görevidir ?
Cevap 51-) Çocuk gelişimcinin görevidir.

Soru 52-) Çocukları yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, folklor gibi faaliyetlere yönlendirmek kimin görevidir ?
Cevap 52-) Çocuk gelişimcinin görevidir.

Soru 53-) Kuruluşta bulunan çocukların psiko-sosyal özelliklerini göz önünde tutarak aile yoksunluğunun olumsuz etkilerini azaltıcı yönde çalışmalarda bulunmak kimin görevidir ?
Cevap 53-) Çocuk gelişimcinin görevidir.

Soru 54-) Çocuk gelişimine ilişkin testleri uygulamak, testlerin sonucuna uygun çalışmalar yapmak ve sonuçları rapor halinde dosyalamak kimin görevidir ?
Cevap 54-) Çocuk gelişimcinin görevidir.

Soru 55-) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak kimin görevidir ?
Cevap 55-) Çocuk gelişimcinin görevidir. Çocuk görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde yürütür.

Soru 56-) Çocuklara iyi alışkanlıkların kazandırılması, toplumda yaşama kurallarının öğretilmesi konularında çalışmalarda bulunmak kimin görevidir ?
Cevap 56-) Sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, psikolog ve öğretmenin görevidir.

Soru 57-) Okul öncesi eğitim çalışmaları ile çocukları ilköğretime hazırlamak kimin görevidir ?
Cevap 57-) Çocuk gelişimcinin görevidir.

Soru 58-) Kuruluşun amacına uygun nitelikte araştırma ve inceleme yapmak kimin görevidir ?
Cevap 58-) Çocuk gelişimcinin görevidir.

Soru 59-) İlgili sağlık personeli ile birlikte çocukların gelişimlerini izlemek ve gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmak kimin görevidir ?
Cevap 59-) Çocuk gelişimcinin görevidir.

Soru 60-) Çocuk Yuvalarında 0-6 yaş arası çocukların grup sorumlusu hangi meslek elemanıdır?
Cevap 60-) Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, okul öncesi öğretmeni ünvanını almış olan ve fakültelerin lisans tamamlama programlarına katılarak okul öncesi öğretmeni sorumludur.

Soru 61-) 7 yaş ve üstü çocuklardan kim sorumludur ?
Cevap 61-) Doğrudan öğretmenler sorumludur.

Soru 62-) Çocukların sağlıklı gelişimleri amacıyla, temizlik, düzen, giyim, yemek yeme, oyun ve benzeri konularda olumlu alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 62-) Öğretmenin görevidir.

Soru 63-) Sorumluluğu altındaki grubun yaş ve gelişim özelliklerine uygun eğitim araçlarını üretmek (oyuncak, kukla, hikaye anlatma araçları ve benzeri), malzemelerini temin etmek kimin görevidir ?
Cevap 63-) Çocuk Eğiticisinin görevidir.

Soru 64-) Çocuk yuvalarında bulunan yatak odalarının düzeni nasıldır ?
Cevap 64-) Yatak odaları, olanaklar ölçüsünde az sayıda çocuk gruplarının yararlanabileceği şekilde düzenlenir, geceleri hafif şekilde aydınlatılması sağlanır ve kuruluşun bulunduğu yörenin iklim, fiziki ve sağlık koşulları dikkate alınarak ev ortamına uygun şekilde tercihen ahşap malzeme ile döşenir.

Soru 65-) Küçük yaştaki çocuklar için yatak odalarında bir düzenleme varmıdır ?
Cevap 65-) 0-2 yaş grubu çocukların bulunduğu bölümlerde yatak odasına bitişik olarak emekleme odası düzenlenir. Emekle odası temiz, düzenli ve çocukların güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Soru 66-) Küçük çocukların yemek yemeleri için bir düzenleme varmıdır ?
Cevap 66-) 0-2 yaş gurubu çocukların bulunduğu yuvalarda bebeklerin mamalarının ve yemeklerinin hazırlandığı ve pişirildiği bir mama mutfağı ile bu mutfakta bebek yiyeceklerinin hazırlanmasında ve pişirilmesinde kullanılacak her türlü araç ve gereç bulunur.

Soru 67-) Küçük yaştaki bebekler için özel durumlarda oda bulunmaktamıdır ?
Cevap 67-) 0-2 yaş grubu çocukların bulunduğu bölümlerde bir alt değiştirme odası düzenlenir.

Soru 68-) Bulunduğu İl'in dışındaki bir İl'de öğrenimine devam etmek zorunda olan çocuklar için ne yapılabilir ?
Cevap 68-) İl Müdürlükleri koordinesinde çocuğun eğitim nakli gerçekleştirilir.

Soru 69-) Korunma ihtiyacı içinde olan çocukların durumlarının değerlendirilmesi için başvuru mercii neresidir ?
Cevap 69-) Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne başvuruda bulunulabilir.