Bakım Hizmetleri

Soru 1: Çocuk evi hizmeti nedir?
Çocuk evi hizmeti, korunma altında bulunan çocukların daha küçük birimlerde bakımının sağlanması amacıyla her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil daireler verilen yatılı sosyal hizmet modelidir.
Soru 2: Çocuk evi hizmetinin amacı nedir?
Arkadaşlık, komşuluk, mahalle gibi kavramlar ile toplumsal örf ve adetlerimizi, ahlak ve değerlerimizi yaşayarak toplumla iç içe yaşamın gereklerinin öğrenilmesi ve toplumsal hayata etkin katılımının sağlanarak kendine güvenen, geleceğe umutla bakabilen çocukların yetiştirilmesi, amaçlanmaktadır.
Soru 3: Çocuk evinde kaç çocuk kalabilmektedir?
Çocuk evinde 5 ile 8 çocuk kalmaktadır.
Soru 4: Çocuk evinde kaç yaş aralığındaki çocuklara hizmet verilmektedir?
Çocuk evlerinde 0-18 yaş grubu çocuklar ile korunma kararının devamını gerektiren şartları taşıyan gençlere hizmet verilmektedir.
Soru 5: Çocuk evinde kalan çocuklar arasında kaç yaş farkı bulunmaktadır?
Aynı evde kalması uygun bulunan en küçük ve en büyük çocuk arasındaki yaş farkı en fazla 3 yaştır.
Soru 6: Çocuk evlerinde farklı kardeş gruplarında yaş farkı aranmakta mıdır?
Farklı kardeş gruplarında en fazla 3 yaş farkına göre yerleştirme yapılmaktadır.
Soru 7: Çocuk evinde kalacak kardeşlerde yaş farkı aranmakta mıdır?
Çocukların kardeş olması durumunda yaş farkı aranmamaktadır.
Soru 8: Çocuk evi hizmeti ilk olarak ne zaman başlamıştır?
Çocuk evi hizmeti ilk olarak Ankara İl Müdürlüğüne bağlı Çevre Eğitim Sağlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile işbirliği protokolü ile 2000 yılında Ankara ilinde başlamıştır.
Soru 9: Çocuk evi hizmeti ne zaman yaygınlaşmaya başlamıştır?
Uygulamadan alınan geri bildirimler sonucu çocuk evi hizmeti 2005 yılından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.
Soru 10: Çocuk evi koordinasyon merkezi nedir?
Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezlerdir.
Soru 11: Kimler çocuk evi sorumlusu olabilir?
Çocuk Evi Sorumlusu; sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, sosyolog gerektiğinde koordinasyon merkezinde görevli personel veya üniversitelerin sağlık, sosyal, eğitim bilimleri bölümleri mezunlarından ve bu konuda eğitim programına tabi tutulmuş kişiler arasından il müdürlüğünce seçilmektedir.
Soru 12: Kimler bakım elemanı olabilir?
Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Siteleri(Sevgi Evleri), Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları ve Çocuk Destek Merkezlerinde; ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu bakım elemanı istihdam edilmeyecektir. Söz konusu birimlerde bakım elemanı olarak çalışmak isteyen kişilerin;
  1. - Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” veya “Acil Tıp Teknisyeni” bölümü mezunları ile bu bölümlerin lisans/ön lisans mezunu,
        - Kız Meslek Liselerinin “çocuk gelişimi ve eğitimi”, Aile ve Tüketici Bölümünün “Ev ve Kurum Hizmetleri” veya “Sosyal Destek Hizmetleri“ bölümü mezunu ile bu bölümlerin dengi ön lisans/lisans mezunu; “sosyal hizmetler” bölümünün ön lisans mezunu olma şartı aranır.
  2. (a) bendinde belirtilenler dışında herhangi bir liseden mezun olmaları veya ön lisans /lisans mezunlarından; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün HEM programları içerisinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretim programı içinde yer alan “Çocuk Bakım Elemanı” ile “Aile Eğitimi 0-18 yaş Kurs Programı” sertifikalarına sahip olması şartı aranır. Geçmiş yıllar itibari ile sertifikalı olarak fiilen çalışan kişilerde “Aile Eğitimi 0-18 yaş Kurs Programı” na yönelik eğitim sertifikası alması sağlanır.
  3. Pedagojik Formasyon eğitimi almış lisans mezunları bakım elemanı olarak istihdam edilebilir.
  4. Yirmi beş yaşını doldurmuş, söz ve davranışlarıyla çocuklara rol model olabilecek yapıda ve sağlıklı iletişim becerisine sahip olması şartı aranır. Geçmiş yıllar itibariyle fiilen çalışan kişilerin çalışmaya uygunluk durumu yukarıda belirtilen eğitim koşullarını taşıma şartıyla İl Müdürlüğünde oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilir.
Soru 13: Çocuk evlerine bağışta bulunulabilir mi?
Çocuk evlerine yapılan her türlü şartlı nakdi bağışlar amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Çocuk evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünce kabul edilir.
Soru 14: Çocuk evinde kalan çocuklara harçlık verilir mi?
Yaş ve eğitim durumlarına göre harçlık verilir.
Soru 15: Çocuk evindeki çocuklar kimlere izinli olarak verileceği nasıl belirlenir?
Çocuğun kimlere izinli verileceği yapılacak sosyal inceleme sonucunda hazırlanacak sosyal inceleme raporu sonucuna göre belirlenir.
Soru 16: Çocuk evindeki çocukların bir yıl içinde en fazla izinli verilme süresi nedir?
İzin süresi bir yılda yetmiş günü aşamaz.
Soru 17: İzin verilen ve izin süresi dolduğu halde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine teslim edilmeyen çocuk için ne yapılabilir?
Çocuğun izin süresinin bitiminde teslim edilmemesi halinde, izinli verildiği kişiye yazılı tebligat yapılarak on beş gün içinde çocuğun teslim edilmesi istenir.
Soru 18: Tebligat gittiği halde teslim edilmeyen çocuk ile ilgili ne yapılabilir?
Çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanır. Söz konusu raporda, korunma kararının kaldırılması uygun görülenler hakkında il müdürlüğüne öneride bulunulur.
Soru 19: Tebligat gittikten sonra çocuk evine gelmeyen ve korunma kararının kaldırılması uygun görülmemesi halinde ne yapılabilir?
Korunma kararının devamını gerektiren koşullar ortadan kalkmamışsa gerekli makamlara başvurularak çocuğun teslimi ve dönüşü sağlanır.
Soru 20: Korunma kararı kaldırılmak üzere işlem başlatılan ve ailesi yanında olan çocuklar izinli mi sayılır?
Korunma kararı kaldırılmak üzere işlem başlatılan çocuklar izinli statüsünde değil işlemi devam eden çocuk statüsünde değerlendirilir.
Soru 21: Çocuk evinden izinsiz olarak ayrılan çocuk için ne yapılır?
Çocuk evi sorumlusu tarafından ilgili mercilere ve koordinasyon merkezine bildirilir. Koordinasyon merkezi ilgili makamlara ve ailesine bilgi vermek suretiyle gerekli araştırmayı yapar.
Soru 22: Çocuk evine teslimi yapılmayan çocuk için, koruma kararının devamını gerektiren koşullar ortadan kalkmamış ise ne yapılır?
İlgili makamlara başvurularak çocuğun çocuk evine teslimi veya dönüşü sağlanır.
Soru 23: İzinsiz ayrılan çocuğa ilişkin ilgili makamlarca yapılan tüm aramaların sonuç vermemesi halinde ne yapılabilir?
Aramaların 5 yıl boyunca sonuç vermemesi halinde ise, çocuğun korunma kararının kaldırılması yoluna gidilir. Bu süre içerisinde reşit olan çocuğun kaydı silinir.
Soru 24: Kimler çocuk evi açabilir?
Çocuk evleri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca Bakanlığımızca açılmaktadır.
Soru 25: Gerçek ve tüzel kişilere bağlı çocuk evi bulunmakta mıdır?
Çocuk evleri, Bakanlığımıza bağlı yürütülen bir hizmet modelidir. Gerçek ve tüzel kişiler sadece iş birliği protokolü kapsamında destek vermektedir.