HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Soru 1: Hukuk Müşavirliğinin görevleri nelerdir?

a) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak.
b) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince alacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek.
c) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek.
ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmakla görevlidir.

Soru 2: Bakanlığın her ilde avukatları var mıdır?

Hukuk Müşavirliğinde, 16 Hukuk Müşaviri görev yapmaktadır. İllerimizin büyük bir kısmında da kadrolu avukatlarımız bulunmaktadır. ASPB İl müdürlüklerimizden bu konuda bilgi alabilirsiniz.

Soru 3: Bakanlığın hukuk müşavirleri ve avukatları hangi davalara müdahil olmaktadır?

Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan ve herhangi bir şekilde haberdar olduğu idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya müdahil olarak katılabilir. 6284 sayılı Kanundan kaynaklı ceza davalarını doğrudan Hukuk Müşavirlerimiz ve İl avukatlarımız tarafından yürütülmektedir.

Soru 4: Bakanlığın illerde avukatı yoksa nasıl bir süreç izlenmektedir?

İllerdeki adli yargıdaki hukuk davaları İl Müdürlüğünde görevli avukatlar veya avukatı olmayan İllerimizde Muhakemat Müdürlüklerindeki hazine avukatları tarafından yürütülür.

Soru 5: Bakanlığın 6284 sayılı kanun kapsamındaki davalara müdahil olma yetkisinin yasal dayanağı nedir?                                                           

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 20/2. maddesindeki “Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir.” hükmüne istinaden davalara müdahil olunmaktadır.               

Soru 6: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davalara müdahil olması için nereye başvuruda bulunmalıyız?                                                                     

Mağdur ve mağdur yakınlarının davalarına müdahil olma talepleri doğrudan Bakanlığımıza ya da İl Müdürlüklerimize başvurulabilir. Her olay tarafsız olarak değerlendirilir. Öncelikle 6284 sayılı kanun kapsamında olup olmadığı değerlendirilir.   

Soru 7: 6284 Sayılı kanunda şiddet mağduru, Bakanlığa ve İl müdürlüğüne davaya müdahil olması için başvuruda bulunmalı mıdır?

Daha önceki uygulamamız talep üzerine ve resen tarafımızca tespit edilen davalara müdahillik şeklinde iken, mevcut uygulamada yargılamanın her aşamasında 6284 sayılı Kanun kapsamındaki tüm davalar mahkemelerce Bakanlığımıza ihbar edilmektedir. İhbar edilen davalar içinde değerlendirme yapılarak davalara katılma durumu değerlendirilmektedir. 6284 sayılı Kanun kapsamındaki her ihbar mutlaka İl Müdürlüklerimize de bildirilerek mesleki veya sosyal inceleme yapılması, uygun hizmet modelinin verilmesi istenilmektedir. Avukatı bulunan illerimizdeki davaları il avukatlarımız takip etmektedir.

Soru 8: En fazla hangi davalara müdahil olunmaktadır?

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN kapsamında şiddete ve istismara maruz kalan kişilerin davalarına müdahil oluyoruz. Uygulamada müdahil olduğumuz dosyalar çoğunlukla kadına karşı şiddet, kadına ve çocuğa karşı cinsel istismar dosyaları olmaktadır.

Soru 9: Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hangi kanunda yer almaktadır?

Türk Ceza Kanununda yer almaktadır Cinsel saldırı Madde 102- (Değişik 18/6/2014-6545/58 md.)> Madde 103- Çocukların cinsel istismarı Madde 104-Reşit olmayanla cinsel ilişki Madde 105-Cinsel taciz

Soru 10: Türk Ceza Kanunun da  ''TCK'' Aile düzenine karşı işlenen suçlar hangileridir?

Madde 230-Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören Madde 231-Çocuğun soy bağını değiştirme Madde 232- Kötü muamele Madde 233-Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeme
   
Soru 11: Aileyi ve Çocukları ilgilendiren ''TCK'' Hükümleri hangi maddelerde yer almaktadır?

Madde 234-Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması Madde 226- Müstehcenlik Madde 227- Fuhuş Madde 229-Dilencilik 
  
Soru 12: Suça sürüklenen çocukların davasında hukuk müşavirliği durumu nasıl değerlendirir?                                                                        

Suça sürüklenen çocuklar da Bakanlığımızın ilgi alanı içindedir. Bu çocuklar yargılanırken sanık olarak değil, suça sürüklenen çocuk olarak yargılanırlar. Bunların topluma kazandırılması çok önemlidir.

Soru 13: 6284 Sayılı Kanun Kapsamında müdahil olunan davalarda, dava ve harç ücreti ödenir mi?                                                     

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 20/1. maddesinde; “Bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz. Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden müstesnadır.” hükmü uyarınca müdahil olduğumuz davalarda hiçbir ücret ödemiyoruz.

Soru 14: 6284 Sayılı şiddet ve istismar mağdurları barolardan ne gibi destek alabilir?

Ceza davalarında mağdur kendisi doğrudan Baro’dan avukat talep edebileceği gibi, Mahkeme de resen Baro’dan avukat isteyebilir. Ceza davalarının avukatla takip edilmesi önemlidir. Müdahale edilmesi gereken durumlar olabilmekte, sanığa, tanıklara, mağdura sorma imkanı olabilmektedir. Özellikle mağdur ve tanık çocukların dinlenildiği duruşmalarda uzman kişilerin olması gerekmektedir. Duruşmaların aleni olması genel ilke olmakla birlikte avukat duruşmanın aleni olmaması gereken durumlarda müdahale edebilmektedir.       

Soru 15: Adli Yardım Nedir?
Hukuk sistemimizde ADLİ YARDIM MÜESSESİ iki farklı sistem içinde yürütülmektedir. Barolardan adli yardım talep etme, Hukuk Muhakemeleri Kanunda düzenlenen Adli Yardım müessesesi.                                                                                                                                                                                                                                                 
Soru 16: Barolarda Adli Yardım Nasıl Alınır?

Adli yardımdan faydalanmak için icra takibinin yapılacağı veya davanın açılacağı baro başkanlığına ya da baro adli yardım bürolarına şahsen müracaat etmek gerekmektedir. Başvuran ilgili birime, ödeme gücünün bulunmadığını belgelemek durumundadır. Bunun için muhtardan alınacak fakirlik belgesi bazı durumlarda yeterli görülür. Ancak bazen barolar, aylık kazancını gösteren, üzerinize kayıtlı gayrimenkul veya araç olup olmadığını kanıtlayan, herhangi bir sigortadan yararlanıp yararlanmadığınızı ispatlayan belgeleri de gösterilmesini isteyebilir.

Soru 17: Adli Yardım ne şekilde verilir?

Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır.

Soru 18: Adli Yardımın Kapsamı Nedir?

  MADDE 335 - (1) Adli yardım kararı, ilgiliye, aşağıdaki hususları sağlar 
a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet. 
b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.
 c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi. 
ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.
(2) Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıdaki bentlerde düzenlenen hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.
(3) Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.

Soru 19: Adli Yardım Hangi Mahkemeden Talep edilir?

Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

Soru 20: Çocuklarla ilgili hukuk müşavirliğimize intikal eden başvurular nelerdir?

Başvuranların başında boşanmış çocuğunu göremeyen ebeveynler yer almaktadır. Boşanma sonucunda çocuğun velayetinin ana ya da babadan birine verilmesiyle, sadece diğerinin çocuk üzerindeki velayeti sona ermesi,  çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı devam etmesi gibi konular.

Soru 21: Çocuğunu göremeyen tarafların, icra yoluyla kişisel ilişki kurma süreci nasıl işler?

İcra İflas Kanunun 25/a maddesinde “Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder.
Bu emirde ilam hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır. Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.” denilmektedir.