Yetiştirme Yurdu

Soru 1-) Yetiştirme yurdunda kalan çocukların yaş aralığı kaç olmalıdır ?
Cevap 1-) 13-18 yaş ve 18 yaşın üzerinde olmalıdır.

Soru 2-) Yetiştirme yurdunda çocuklar hangi bilinç altında yetiştirilir ?
Cevap 2-) Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, demokrasi bilincine sahip, insan haklarına saygılı, çağdaş, beden, ruh ve duygusal gelişimleri sağlıklı, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilir.

Soru 3-) Yurdlarda bulunan Sosyal Servis kimlerden oluşur ?
Cevap 3-) Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikologlardan oluşur.

Soru 4-) Sosyal Servis çalışmaları kim tarafından yürütülür ?
Cevap 4-) Müdür yönetiminde yürütülür.

Soru 5-) Sosyal Servis elemanlarının sorumluluğu nedir ?
Cevap 5-) Sosyal Servis elemanları, kuruluşta çocuklarla doğrudan ilgili olan personeli yönlendirme sorumluluğunu taşır.

Soru 6-) Çocuğun kuruluşa kabulü ve uyumu ile ilgili mesleki çalışmaları kim yapar ?
Cevap 6-) Sosyal Servis elemanları yapar.

Soru 7-) Kuruluşta bakılan çocukların, ana ve babasına veya yakınlarından kimlere ne kadar süre ile izinli verilebileceğini belirlemek, bu kişiler ve aile hakkında Sosyal İnceleme Raporu hazırlanması kimin görevidir ?
Cevap 7-) Sosyal Servis elemanlarının görevidir ?

Soru 8-) Çocukların psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak programları, kuruluş ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek kimin sorumluluğundadır ?
Cevap 8-) Sosyal Servis elemanlarının sorumluluğundadır.

Soru 9-) Çocukların korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini belirlemek, aile ve çocuk arasında sağlıklı ve sürekli ilişki kurulmasını sağlamak amacı ile en az yılda bir kez ailenin yeniden sosyal incelemesini gerçekleştirmek, ziyaretçisi gelmeyen çocukların varsa ailesi, yoksa akrabaları ile ilişkiye geçilerek olumlu sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 9-) Sosyal Servis elemanlarının görevidir.

Soru 10-) Çocukların okul ve işyerindeki eğitim ve öğretim işleriyle ilgili hizmetleri yürütmek ve konuyla ilişkin kayıtları düzenlemek; okul-kuruluş ve işyeri-kuruluş işbirliğini sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 10-) Sosyal Servis elemanlarının görevidir.

Soru 11-) Çocukların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak ve gerekli durumlarda konuyla ilgili olarak Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği ile koordinasyonu sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 11-) Sosyal Servis elemanlarının görevidir.

Soru 12-) Kuruluşta hizmetin verimliliğini arttırmak personelin, çocukların özelliklerine uygun davranış geliştirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli konularda hizmet içi eğitim programları ve seminerler hazırlanmasını ve Müdürün uygun göreceği zamanlarda kuruluş personeline sunulmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 12-) Sosyal Servis elemanlarının görevidir.

Soru 13-) Kuruluşta verilen hizmetlere toplumsal sorumluluk çerçevesinde, halkın gönüllü katkı ve katılımlarını sağlayıcı etkinlikleri organize etmek, konuya ilişkin programlar geliştirerek, yürütülmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanmasında rehberlik yapmak kimin görevidir ?
Cevap 13-) Sosyal Servis elemanlarının görevidir.

Soru 14-) Yükseköğrenime veya yatılı okullara devam eden çocukların sosyal ve psikolojik gereksinimlerini belirlemek, ihtiyaçlarının zamanında karşılanması amacıyla çalışmalar yapmak kimin görevidir ?
Cevap 14-) Sosyal Servis elemanlarının görevidir.

Soru 15-) Kuruluştan ayrılan çocuğun, kuruluşla ilişkisinin sürmesi, toplumda izlenmesi ve desteklenmesi konusunda gerekli çalışmaları yürütmek kimin görevidir ?
Cevap 15-) Sosyal Servis elemanının görevidir.

Soru 16-) . Çocukların psiko-sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunun için toplum kaynaklarının kullanımı yönünde çalışmalar yapmak kimin görevidir ?
Cevap 16-) Sosyal Servis elemanlarının görevidir.

Soru 17-) En az ayda bir kez servisin tüm elemanları, çocuğun grup sorumlusu ve gerek duyulan diğer elemanların katılımı ile "Vak'a Tartışma ve Değerlendirme" toplantıları yapmak kimin görevidir ?
Cevap 17-) Sosyal Servis elemanlarının görevidir.

Soru 18-) Çocuklarla yapılan mesleki çalışmalar ve tüm kayıtların gizlilik ilkesine uygun olarak hazırlanması ve saklanmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 18-) Sosyal Servis elemanlarının görevidir.

Soru 19-) Vak'a tartışma ve değerlendirme toplantılarının amacı nedir ?
Cevap 19-) - Bu toplantılarda, fiziksel ve psiko-sosyal sorunları nedeniyle kuruluşa uyum sağlayamayan çocuklar çok yönlü ele alınarak uygun çözüm yolları aranır.

Soru 20-) Uyumsuzluğu ve davranış bozukluğu devam eden çocuklar için ne yapılır ?
Cevap 20-) Sosyal Servis elemanlarınca psikiyatrik tedaviden yararlandırılmaları sağlanır.

Soru 21-) "Korunmaya Muhtaç Çocuk’’ ne demektir ?
Cevap 21-) Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; 1- Ana veya babasız, Ana ve babasız, 2- Ana veya babası veya her ikiside belli olmayan, 3-Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen 4-Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik ve alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanmak gibi her türlü sosyal tehlkelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuk demektir.

Soru 22-) Yurtlarda hangi çocuklar kalabilir ?
Cevap 22-) Korunma kararı olup korunma kararının devamını gerektiren koşulları taşıyan korunmaya muhtaç çocuklar kalabilir.

Soru 23-) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu kimlerden oluşur ?
Cevap 23-) - Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Öğretmen, Diyetisyen, Doktor ve Hemşire ile gerekli görüldüğünde Çocuk Temsilcisinden oluşur.

Soru 24-) Kuruluşta korunma altında bulunan çocukların Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmesi amacıyla kuruluşun yıllık çalışma programını hazırlayarak, KuruluşMüdürlüğüne vermek ve altı ayda bir uygulamadan alınan sonuçları değerlendirerek, İl Müdürlüğüne bildirmek kimin görevidir ?
Cevap 24-) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu’nun görevidir.

Soru 25-) Her ay yapılan toplantılarda, bu dönem içerisindeki etkinlikleri gözden geçirmek, çocukların kuruluş, okul ve iş hayatındaki gereksinim ve sorunlarını tartışmak, konuya ilişkin önerileri incelemek ve karara bağlamak kimin görevidir.
Cevap 25-) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu’nun görevidir.

Soru 26-) Çocukların kamu ve özel işyerlerinde hangi iş ve mesleklerde çalışabilecekleri konusunda yaş, yetenek, ilgi ve istekleri ile çalışacakları iş ve mesleğin durumunu da göz önünde bulundurarak değerlendirmeler yapmak kimin görevidir ?
Cevap 26-) -) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu’nun görevidir.

Soru 27-) Çocukların öğrenim başarısı, yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda devam edecekleri üst öğrenim kurumları ve kursların belirlenmesi hususunda değerlendirmeler yapmak kimin görevidir ?
Cevap 27-) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu’nun görevidir.

Soru 28-) Kuruluşta verilen hizmetlerin veriminin arttırılması amacı ile yönelik hizmet içi eğitim programlarını belirlemek kimin görevidir ?
Cevap 28-) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu’nun görevidir.

Soru 29-) Kuruluş hizmetleri ile ilgili olarak, kamu ve gönüllü kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ile yapılacak işbirliği esasları belirlemek kimin görevidir ?
Cevap 29-) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu’nun görevidir.

Soru 30-) Çocuk Temsilcisinin seçimi ile çocukların hizmete ve yönetime katılımını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 30-) -) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu’nun görevidir.

Soru 31-) Türk ceza kanununa göre suç sayılan fiilleri işlemiş veya bu tür fiillerle karşı karşıya kalmış çocukların durumları ile ilgili olarak ne yapılır ?
Cevap 31-) Adli makamlara intikal ettirilerek Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine gereği yapılmak üzere bildirilir.

Soru 32-) Çocuğun kuruluşta kalış süresi içerisinde zekasını, psikolojik durumunu, yeteneği ile mesleki yönelimi ve ilgili alanlarını çeşitli test, yöntem ve tekniklerle belirlemek kimin görevidir ?
Cevap 32-) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanları ile birlikte yürütür.

Soru 33-) Çocuğun yetiştirilmesi, meslek sahibi edilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için mesleği ile ilgili uygulamaları yerine getirmek kimin görevidir ?
Cevap 33-) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanları ile birlikte yürütür.

Soru 34-) Özel ilgi gerektiren çocuklarla mesleki çalışmalar yapmak ve çalışmalara ilişkin gerekli raporları hazırlamak, gerektiğinde çocuğun sorunlarının çözümlenmesi amacıyla hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluşlarla ilişkiye geçerek vak'a takibini yapmak kimin görevidir ?
Cevap 34-) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanları ile birlikte yürütür.

Soru 35-) Çocukları serbest zamanlarında izlemek, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarınıSağlamak kimin görevidir ?
Cevap 35-) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanları ile birlikte yürütür.

Soru 36-) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu, yeni yaşantısına hazırlamak, yeni yaşantısının izlenmesinde görev almak kimin görevidir ?
Cevap 36 -) -) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanları ile birlikte yürütür.

Soru 37-) Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllülerin çalışmalarının planlanmasında görev almak kimin görevidir ?
Cevap 37-) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanları ile birlikte yürütür.

Soru 38-) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında konusuyla ilgili görev almaktan kim sorumludur ?
Cevap 38-) Psikolog sorumludur. Diğer meslek elemanları ile birlikte yürütür.

Soru 39-) Yıllık çalışma raporlarına göre oluşturulan aylık çalışma raporlarının uygulama sonuçları, aylık raporlar halinde Kuruluş Müdürlüğüne vermek kimin görevidir?
Evap 39-) Psikologun görevidir. Diğer meslek elemanları ile birlikte yürütür.

Soru 40-) Yurtlarda bulunan Grup Sorumlusu nedir ?
Cevap 40-) Kuruluşta bulunan çocuklar yaş, öğrenim, iş ve meslek durumlarına göre gruplara ayrılır. Her grubun kuruluşta görevli öğretmenlerin sorumluluğuna verilmesi esastır. Grup sorumluları Sosyal Servis ve Müdüre karşı sorumludur.

Soru 41-) Çocukların sağlıklı gelişimleri amacıyla temizlik, düzen, giyim, yemek yeme, oyun ve benzeri konularda olumlu alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 41-) Grup Sorumlusunun görevidir.

Soru 42-) Çocukları, yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yönlendirmek ve bu konularda çalışmalarda bulunmak, kimin görevidir ?
Cevap 42-) Grup Sorumlusunun görevidir.

Soru 43-) Çocukları yeteneklerine ve isteklerine göre okul ve meslek seçiminde yönlendirmek ve bu konuda Sosyal Servis elemanları ile işbirliği yapma kimin görevidir ?
Cevap 43-) Grup Sorumlusunun görevidir.

Soru 44-) Çocukların okul ve işyeri devamını sağlamak ve izlemek, programlı çalışma alışkanlığınıkazandırmak, okul ve işyeri ile ilgili sorunları çözmek kimin görevidir ?
Cevap 44-) Grup Sorumlusunun görevidir.

Soru 45-) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı gündüzlü ve yatılı ortaöğretim kurumlarına, üniversiteye hazırlık kurslarına devam edecek çocuklar ile üniversite seçme sınavına girecek çocuklarıKoordinasyon Kurulu üyeleri ile birlikte belirlemek kimin görevidir ?
Cevap 45-) Grup Sorumlusunun görevidir.

Soru 46-) Üniversite ve yükseköğretim öğrenci yurtlarından, kredi ve harç olanaklarından yararlanmaları için zamanında başvurularını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 46-) Grup Sorumlusunun görevidir.

Soru 47-) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu, Sosyal Servis elemanları ile işbirliği yaparak, yeni yaşantısına hazırlamak kimin görevidir ?
Cevap 47-) Grup Sorumlusunun görevidir.

Soru 48-) Yıllık çalışma programına uygun olarak aylık çalışma programını hazırlayıp Müdürün onayından sonra uygulayarak, uygulama sonuçlarını aylık rapor halinde Sosyal Servise ve İdareye vermek kimin görevidir ?
Cevap 48-) Grup Sorumlusunun görevidir.

Soru 49-) Kuruluşun amacına uygun konulardaki araştırma ve incelemelere yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 49-) Grup Sorumlusunun görevidir.

Soru 50-) Yaptıkları günlük çalışmaları, Müdür tarafından tasdik edilmiş olan bir deftere yazarak imzalamak ve her türlü denetimde gösterilmek üzere saklamak kimin görevidir ?
Cevap 50-) Grup Sorumlusunun görevidir.

Soru 51-) Kuruluşun sağlık hizmetlerinin yürütmek, hemşire ve hemşire yardımcısının görevlerini yapmasını sağlamak ve denetlemek kimin görevidir ?
Cevap 51-) Doktorun görevidir. Sosyal servis elemanları ve grup sorumlularıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 52-) Çocukların düzenli aralıklarla sağlık kontrollerini yapmak ve her çocuk için sağlık dosyasıhazırlamak, Genel Müdürlükçe gönderilen sağlık formlarının doldurulmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 52-) Doktorun görevidir. Sosyal servis elemanları ve grup sorumlularıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 53-) Hasta çocuklar ve personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayenelerini yapmak, gerekenlerin hastaneye sevkini sağlamak ve izlemek kimin görevidir ?
Cevap 53-) Doktorun görevidir. Sosyal servis elemanları ve grup sorumlularıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 54-) Salgın hastalık durumunda gerekli ihbarı yapmak, gereken koruyucu, tedavi edici önlemleri almak, kuruluş personelinin sağlık kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek kimin görevidir ?
Cevap 54-) Doktorun görevidir. Sosyal servis elemanları ve grup sorumlularıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 55-) Diyetisyen bulunmadığı hallerde çocukların beslenmeleri ile ilgili cetvellerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 55-) Doktorun görevidir. Sosyal servis elemanları ve grup sorumlularıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 56-) Kendi alanında idarenin de uygun göreceği konularda ve zamanlarda seminerler hazırlayıp, personele ve çocuklara sunmak kimin görevidir ?
Cevap 56-) Doktorun görevidir. Sosyal servis elemanları ve grup sorumlularıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 57-) Çocukların beslenmeleri ile ilgili cetvellerin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, yemek listeleri hazırlanırken çocukların isteklerini gözönünde bulundurmak ve Çocuk Temsilcisi ile birlikte listeleri hazırlamak kimin görevidir ?
Cevap 57-) Diyetisyenin görevidir. Görevlerini sosyal servis elemanları, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 58-) Hasta çocukların beslenmesinde doktorun önerisine göre yemek listesini hazırlamak kimin görevidir ?
Cevap 58-) Diyetisyenin görevidir. Görevlerini sosyal servis elemanları, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 59-) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kalitesi ve ısıları bozulmadan servise gelmesi ve çocuklara dağıtılmasını, günlük rasyonla çıkan yemek numunelerinin 24 saat süreyle saklanmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 59-) -) Diyetisyenin görevidir. Görevlerini sosyal servis elemanları, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 60-) Yemek servisi bölgesinin ve mutfağın sağlık koşullarına göre işletilmesini, mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 60-) Diyetisyenin görevidir. Görevlerini sosyal servis elemanları, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 61-) Satın alınan yiyecek malzemelerinin cins ve miktarlarının belirlenmesinde, teslim alınan yiyecek maddelerinin şartnamelerine uygun olup olmadıklarının denetlenmesi kimin görevidir ?
Cevap 61-) Diyetisyenin görevidir. Görevlerini sosyal servis elemanları, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 62-) Satın alma komisyonunda görev almak, ambar ve deponun saplık ve beslenme koşullarına göre hazırlanmasını, yiyeceklerin beslenme kurallarına uygun olarak korunmasını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 62-) Diyetisyenin görevidir. Görevlerini sosyal servis elemanları, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 63-) Mutfak görevlilerinin çalışma gün ve saatleri ile çalışma yöntem ve tekniklerinin belirlenmesinde idareye yardımcı olmak, akciğer ve portör kontrollerini yaptırmalarını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 63-) Diyetisyenin görevidir. Görevlerini sosyal servis elemanları, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 64-) Özel gün ve geceler için planlanan beslenme ile ilgili görevleri kim yürütür ?
Cevap 64-) Diyetisyen yürütür.

Soru 65-) Revirde ilaçların korunma ve kullanılmasını, ayrıca çocukların sağlığı ile ilgili kayıtların tutulmasını Sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 65-) Hemşirenin görevidir. Hemşire görevlerini sosyal servis, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 66-) Çocukların sağlık ve temizlikleriyle yakından ilgilenmek, hasta çocukları belirlemek, doktor kontrolünden geçmesini sağlamak ve doktorun verdiği tedaviyi uygulamak kimin görevidir ?
Cevap 66-) Hemşirenin görevidir. Hemşire görevlerini sosyal servis, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 67-) Sağlık kuruluşlarına sevk edilen çocuklara refakat etmek ve taburcu edildiklerinde kuruluşa getirmek kimin görevidir ?
Cevap 67-) Hemşirenin görevidir. Hemşire görevlerini sosyal servis, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 68-) Acil durumlarda ilk yardım yapmak, gerekli önlemi almak kimin görevidir ?
Cevap 68-) Hemşirenin görevidir. Hemşire görevlerini sosyal servis, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 69-) . Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı durumlarda çocuğu derhal tecrit etmek, doktor ve kuruluş idaresine haber vermek kimin görevidir ?
Cevap 69-) Hemşirenin görevidir. Hemşire görevlerini sosyal servis, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 70-) Revir ve tecrit yerleriyle ilgili işleri yürütmek kimin görevidir ?
Cevap 70-) Hemşirenin görevidir. Hemşire görevlerini sosyal servis, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 71-) Kuruluşun tüm bölümlerinin sağlık koşullarına uygun olması yönünde çalışmalar yapmak kimin görevidir ?
Cevap 71-) Hemşirenin görevidir. Hemşire görevlerini sosyal servis, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 72-) Diyetisyen yoksa mutfak personelinin akciğer ve portör kontrollerini yaptırmalarını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 72-) Hemşirenin görevidir. Hemşire görevlerini sosyal servis, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.

Soru 73-) Hemşire Yardımcısının görevi nedir ?
Cevap 73-) Hemşire Yardımcısı hemşireye her konuda yardımcı olur ve gerektiğinde onun görevlerini yürütür.

Soru 74-) Yurtlarda ki yatak odaları nasıldır ?
Cevap 74-) Yatak odalarının olanakları ölçüsünde az sayıda çocuk gruplarının yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi, geceleri hafif şekilde aydınlatılması sağlanır ve kuruluşun bulunduğu yörenin, iklim, fiziki ve sağlık koşulları dikkate alınarak ev ortamına uygun şekilde tercihen ahşap malzeme ile döşenir.

Soru 75-) Yurtlarda dinlenme odaları varmıdır ?
Cevap 75-) - Dinlenme odalarının; çocukların küçük gruplar halinde yararlanabilecekleri şekilde fazla bulunması esastır.

Soru 76-) Dinlenme odaları ne işe yaramaktadır ?
Cevap 76-) Dinlenme odaları çocukların gruplar halinde oturup tartışabilecekleri zeka geliştirici oyunlar oynayabilecekleri, okuma gereksinimlerini giderebilecekleri şekilde, çocukların ilgi ve zevklerinden de yararlanılarak ev ortamı esasları çerçevesinde düzenlenir.

Soru 77-) Yurtlarda çalışma odaları yeteri kadar varmıdır ?
Cevap 77-) Çalışma odalarının kuruluştaki grup sayısı kadar olması esastır.

Soru 78-) Çalışma odalarında ne yapılır ve düzeni nasıldır ?
Cevap 78-)Çalışma odaları çocukların grup sorumlularının eşliğinde ders çalıştıkları odalardır. Bu odalarda uygun sayıda masa, sandalye, ders kitapları ve kütüphane dolapları bulunur.

Soru 79-) Yurtlardaki yemek salonları çocuklar için yeterlimidir ?
Cevap 79-) Yemek salonunda, altı veya dört kişilik yemek masaları ve yeterli sayıda sandalye bulundurulur.

Soru 80-) Yemek salonunda temizlik ortamı nasıldır ?
Cevap 80-) Çocukların yemek salonuna temiz, düzgün giyimli girmeleri, yemek öncesi ve sonrası temizliklerini yapabilmeleri için gerekli olanaklar sağlanır.

Soru 81-) Yemek salonunda çocuklara sağlanan ortam nasıldır ?
Cevap 81-)Yemek salonunda, yemeklerin ısısı korunarak dağıtımına özen gösterilir ve rahat ve huzurlu yemek ortamını sağlanır.

Soru 82-) Yurtlardaki banyo koşulu nedir ?
Cevap 82-) Banyo kuruluş binalarında sağlık koşullarına uygun olarak klasik hamam veya duşlu banyo olarak düzenlenir, kolay temizlenebilecek malzeme ile döşenir.

Soru 83-) Banyo esnasında çocukların banyoya girmek için hazırlanabileceği bir yer mevcut mudur ?
Cevap 83-) Banyoların giriş kısmında, çocukların soyunup giyinmeleri, banyo sonrası dinlenebilmeleri için tercihen vinyleks kaplı kanepe ve askılar ile kirli çamaşırlarını koyabilecekleri dolap, sepet gibi uygun malzeme bulundurulur.

Soru 84-) Yurtlarda Sosyal amaçlı salonlar mevcutmudur ?
Cevap 84-) Olanaklar ölçüsünde çocukların müzik, tiyatro, resim, el sanatları ve benzeri faaliyetlerinde müştereken yararlanabilecekleri sosyal amaçlı bir salon düzenlenir.

Soru 85-) Yurtlarda bulunan çocuklara izin verilebilir mi ?
Cevap 85-) Çocuğun kuruluşa kabulü aşamasında anne, baba ve izinli verilebileceği diğer yakınları belirlenerek bu kişiler ve aile hakkında hazırlanacak sosyal inceleme raporuna göre, çocuk grup sorumlusu ve sosyal servisin önerisi ve kuruluş müdürünün onayı ile izinli olarak verilebilir.

Soru 86-) Yurtlarda bulunan bir çocuk en fazla ne kadar izin kullanabilir ?
Cevap 86-) İzin süresi 1 yılda 70 günü aşamaz.

Soru 87-) Okula giden ve meslek kurslarına katılan çocuklara izin nasıl verilir ?
Cevap 87-) Okula giden ve meslek kurslarına katılan çocuklara, öğrenim ve iş durumları dikkate alınarak izin verilir. İş kolunda çalışan çocukların izinlerinde işverenin de düşüncesi alınır.

Soru 88-) Çocuğun izin süresi bitince ne yapılır ?
Cevap 88-) . Çocuğun izin süresinin bitiminde bulunduğu kuruluşa teslim edilmemesi halinde, izinli verildiği kişiye veya çocuğa yazı tebligatı yapılarak 15 gün içinde çocuğun kuruluşa teslim edilmesi istenir.

Soru 89-) Çocuk tebligat gittiği halde teslim edilmez ise ne yapılır ?
Cevap 89-) Teslim edilmeyen çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanır. Söz konusu raporda, korunma kararının kaldırılması uygun görülenler hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne öneride bulunulur, korunma kararını gerektiren koşullar ortadan kalmamışsa gerekli makamlara başvurularak çocuğun kuruluşa teslimi veya dönüşü sağlanır.

Soru 90-) Kuruluştan izinsiz olarak kaçan çocuğa ne yapılır ?
Cevap 90-) - Kuruluştan izinsiz olarak ayrılan çocuğun nerede olduğu, ailesine ve ilgili makamlara bilgi verilmek üzere araştırılır. Ailesinin yanında olduğu veya yeri belirlenen ve yazılı tebligata rağmen 15 içinde kuruluşa teslimi yapılmayan çocuğun, korunma kararını gerektiren koşulların ortadan kalktığının belirlenmesi halinde, korunma kararı kaldırılır.

Soru 91-) Kuruluştan izinsiz olarak kaçan çocuğun , korunma kararını gerektiren koşulların ortadan kalkmadığı anlaşılırsa ve kuruma dönmez ise ne yapılır ?
Cevap 91-) Korunma kararını getiren koşullar ortadan kalkmamış ise ilgili makamlara başvurularak 5 yıl boyunca sonuç vermemesi halinde ise, çocuğun korunma kararının kaldırılması yoluna gidilir.

Soru 92-) Yurtlara ziyaretçi alınabilir mi ?
Cevap 92-) - Çocukların aileleri ve arkadaşları ile çalışan personelin misafirleri, misafirler için düzenlenen bölümlere kabul edilir.

Soru 93-) Çocuklar ziyaretçi kabul etmeyebilir mi?
Cevap 93-) Çocukların izni olmaksızın, yaşadıkları bölümlere misafir kabul edilmez.

Soru 94-) Yurtlarda kalan çocuklar kurslara katılabilir mi?
Cevap 94-) Çocukların öğrenimlerine, meslek edenlerine yönelik olarak, müzik, tiyatro, resim, plastik sanatlar ve her türlü sportif etkinliklere, kamu veya özel kurumu ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurslara katılmaları sağlanır.

Soru 95-) Kurslar ve kurslara katılacak çocuklar nasıl belirlenir ?
Cevap 95-) Koordinasyon ve değerlendirme kurulunca belirlenir.

Soru 96-) Çocukların her türlü kurs ve malzeme giderleri nasıl karşılanır ?
Cevap 96-) Çocukların her türlü kurs ve malzeme giderleri Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

Soru 97-) Yurtlarda kalan çocuklar kamplara katılabilir mi?
Cevap 97-) Çocukların doğadan yararlanmaları amacıyla, kamplara katılmalarının sağlanmasında, toplum kaynaklarının kullanımı yönünde gerekli çalışmalar yapılır ve Kuruluş Müdürlüğünün önerisi, İl Müdürlüğünün onayı ile kamplara katılımları sağlanır.

Soru 98-) Yurtlarda Milli ve Dini Bayramlar ile önemli gün ve haftalarda bir etkinlik yapılır mı ?
Cevap 98-) Çeşitli etkinliklerle kutlanılır ayrıca çocukların müzik, resim tiyatro, halk oyunları ve sportif etkinlere yönelmeleri ve bu alanlardaki etkinlikleri izlemeleri sağlanarak, fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine yardımcı olunur.

Soru 99-) Yurtlara bağış yapılabilir mi?
Cevap 99-) Kuruluşlara yapılacak bağışlardan ayni olanlar ayniyat karşılığında kabul edilir ve ayniyat talimatnamesine göre işlem yapılır.

Soru 100-) Yurtlara yapılan her türlü bağış kabul edilebilir mi?
Cevap 100-) Çocukların sosyal gelişim ve psikolojik özelikleri dikkate alınarak, onurlarını zedeleyecek duygusal ve psikolojik sorunlara yol açacak şekilde, bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına izin verilmez.

Soru 101-) Yurtlarda kalan çocuklara harçlık verilir mi?
Cevap 101-) Öğrenim gören çocuklarla, çeşitli nedenlerle öğrenime devam edemeyen çocuklara , hiçbir kesinti yapılmaksızın net aylık harçlık verilir.

Soru 102-) İlköğretim 1-4 sınıfa devam eden çocuklara ne kadar harçlık verilir ?
Cevap 102-) Memur maaş kat sayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar verilir. Gösterge rakamı : 600’dür.

Soru 103-) İlköğretim 5-8 sınıfa devam eden çocuklara ne kadar harçlık verilir ?
Cevap 103-) Memur maaş kat sayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar verilir. Gösterge rakamı : 900

Soru 104-) Lise ve dengi okula devam eden çocuklara ne kadar harçlık verilir ?
Cevap 104-) Memur maaş kat sayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar verilir. Gösterge rakamı : 1200

Soru 105-) Yüksek öğrenime devam eden çocuklara ne kadar harçlık verilir ?
Cevap 105-) -) Memur maaş kat sayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar verilir. Gösterge rakamı : 2000

Soru 106-) Öğrenime devam eden çocukların kredi veya burs aldıklarında harçlıkları kesilir mi ?
Cevap 106-)Öğrenime devam edenlerin kredi veya burs almaları halinde harçlıkları kesilmez.

Soru 107-) Öğrenime devam etmeyen çocuklara ne kadar harçlık verilir ?
Cevap 107-) Öğrenime devam etmeyen ve herhangi bir işte çalışmayan çocuklara yaş grupları göz önünü alınarak, bulunabilecekleri öğrenim durumuna eş oranda aylık harçlık verilir.

Soru 108-) Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini kuruluşta yeme olanağı bulamayan çocuklara ne kadar harçlık verilir ?
Cevap 108-) Öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir.

Soru 109-) Çalışan çocuklara harçlık verilir mi ?
Cevap 109-) Çalışan çocuklara harçlık tahakkuk ettirilemez. Ancak, öğle ve akşam yemeğini kuruluşta yiyemeyen çalışan çocuklara yaş gruplarına göre belirlenen aylık harçlık tutarı yemek bedeli olarak ödenir.

Soru 110-) Kaçak durumda olan çocuklara harçlık verilebilir mi ?
Cevap 110-)Kaçak durumda olan çocuklara, ailelerinin yanına korunma kararı kaldırılmak üzere verilen çocuklar adına harçlık tahakkuk ettirilemez.

Soru 111-) Ay içerisinde harçlıklarını kullanmayan çocuklar için ne yapılır ?
Cevap 111-) Çocukların ay içinde kullanmadıkları harçlıkları grup sorumlularınca, çocukların adına ulusal bankalarda açtırılan hesaba, aylık olarak yatırılır. Hesaba para yatırma veya çekmek için KuruluşMüdürünün onayı alınır.

Soru 112-) Harçlıklar kim tarafından verilir ?
Cevap 112-) Grup sorumluları tarafından dağıtılır.

Soru 113-) Harçlıklar hangi aralıklarla verilir ?
Cevap 113-) Harçlıklar çocukların gereksinim ve özelliklerine göre günlük, haftalık veya aylık olarak imza karşılığında dağıtılır.

Soru 114-) Çocukların hangi durumda harçlığı kesilebilir ?
Cevap 114-) Devlet malına ve arkadaşlarının eşyasına kasıtlı olarak zarar veren çocukların harçlıklarından, zarar verdiği malın ödenmesi amacıyla 1/3'ü oranında kesinti yapılabilir.

Soru 115-) Tedavi, sosyal ve sportif etkinlikler ve benzeri nedenlerle il dışına çıkan çocuğa ek bir harçlık verilir mi?
Cevap 115-) İl dışında geçireceği her gün için 50 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunan tutar, ek harçlık olarak ödenir.

Soru 116-) Öğrenim gören çocukların eğit ve öğrenimlerine ilişkin giderleri karşılanmaktamıdır ?
Cevap 116-) Öğrenim gören çocukların eğit ve öğrenimlerine ilişkin her türlük araç, gereç ile sınava giriş harç masrafları, kayıt ücretleri ve diğer masrafları Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.