Evlat Edinme

Soru : 1 Evlat Edinme nedir?
Cevap : Durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında kurulan hukuki bağdır.

Soru : 2 Evlat edinmenin yaşal dayanağı nedir?
Cevap : Türk Medeni Kanunun 305’den 320’ye kadar maddeleri yasal dayanak oluşturmaktadır.

Soru : 3 Yurtiçi başvurular nereye yapılır?
Cevap : Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüklerine yapılır.

Soru : 4 Yurtdışı başvuruları için nereye başvuru yapılır?
Cevap : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurular yapılır

Soru : 5 Yabancı uyruklu kişilerle evli olan türk vatandaşları başvuru yapabilirler mi?
Cevap : Türk vatandaşları ile evli olan yabancı ülke vatandaşları evlat edinebilirler.Ancak süreç genel müdürlük tarafından takip edilir.

Soru : 6 Bir çocuk Kaç şekilde evlat edinilir?
Cevap : 2 yol vardır
• Korunma altındaki bir çocuğun kurumlara başvuru yapılarak evlat edinilmesi.
• Kişilerarası anlaşma ile evlat edinme

Soru : 7 Kişilerarası anlaşma ile evlat edinme nasıl olmaktadır?
Cevap : Kişiler aile mahkemesine başvuru yaparlar.Mahkeme hakimi ailelerin araştırılması için il müdürlüklerine yazı gönderir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sosyal inceleme raporu hazırlayarak Aile Mahkemesine sunar. Ve mahkeme tarafından karar alınırö

Soru : 8 Başvurular nasıl yapılır?
Cevap : Evli olan kişilerin beraber başvuru yapmaları şarttır.Başvuruya gitmeden önce randevu alınması gerekmektedir.

Soru : 9 Evlat edinilen çocuğun velayeti hemen aileye verilir mi?
Cevap : Hayır.En az bir yıl ailenin yanında kalmış olması gerekir.(geçici bakım sözleşmesi)

Soru : 10 Evlat edinme de hanedeki diğer çocuklarını durumu nasıldır?
Cevap : Evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi gerekmektedir.

Soru : 11 Aile çocuktan en az kaç yaş büyük olmalıdır?
Cevap : Evlat edinilecek çocuktan en az 18 yaş büyük olmaları gerekir.

Soru : 12 Aile çocuktan kaç en fazla kaç yaş büyük olabilir?
Cevap : En fazla 40 yaş büyük olabilir.

Soru : 13 Evlat edinmede çocuğun rızası şart mıdır?
Cevap : Çocuk ayırt etme yaşında ise rızası olmadan evlatlık verilmez.

Soru : 14 Evlat edinilecek çocuğun öz ailesinin rızası aranır mı?
Cevap :Öz aile varsa ve biliniyorsa kesinlikle onayı alınması gerekmektedir.

Soru : 15 Bekar kişiler de evlat edinebilir mi?
Cevap : 30 yaşını doldurmuş olma halinde evlat edinilebilir.

Soru : 16 Bir eş diğer eşin eski evliliğinden olan çocuğunu evlat edinebilir mi?
Cevap : En az 2 yıldır evli bulunma ve 30 yaşını doldurmuş olma halinde olabilir.

Soru : 17 Evli olan birisi tek başına evlat edinebilir mi?
Cevap : Şu şartlar aranmaktadır
• 30 yaşını doldurmuş olma
• Diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu
• 2 yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden, birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını mahkeme kararıyla ispat etmesi
• Diğer eşin 2 yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi
Soru : 18 Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişliler evlat edinebilirler mi?
Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları evlat edinebilirler.Başvuruları Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılır

Soru : 19 Evlat edinmek isteyen aileden hangi belgeler talep edilir?
Cevap : Evlât edinmek üzere başvuran kişi veya eşlerden aşağıdaki belgeler istenir
• Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus olayı kayıt örneği,
• Başvuran ve birlikte yaşadığı aile fertlerinin silinmiş kayıtlar da dâhil sabıka kayıtları,
• Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
• Muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
• Öğrenim durumunu gösterir belge,
• Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
• Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.

Soru : 20 Bu belgelerin tesliminde süre var mıdır?
Cevap : İstenen belgeler başvurudan 2 ay içerisinde teslim edilmelidir.Aksi halde başvuruları işleme alınmayacaktır.

Soru : 22 Evlat edinmede hane ziyareti var mıdır?
Cevap : İstenen belgeler teslim edildikten 6 ay içerisinde hane ziyareti yapılır.

Soru : 23 Evlat edinmek ,steyen aile ile kaç görüşme gerçekleştirilir?
Sağlıklı bir sosyal incelemenin yapılabilmesi için en az 5 görüşme sağlanır.

Soru : 24 Sosyal incelemede hangi konular incelenmektedir?
Cevap :Başvuru sahiplerinin ve varsa birlikte yaşadıkları başka kişilerin kişilik, eğitim, kültürel özellikleri, ekonomik güçleri, sağlık durumları, aile bireylerinin birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkileri, küçükten beklentileri, evlât edinmeye bakış açıları, bakım, eğitme ve yetiştirme konularına yaklaşımları, evlât edinmek istedikleri küçüğün özellikleri, başvuru sahiplerinin veya varsa altsoylarının tavır ve düşünceleri değerlendirilir.

Soru : 25 Evlat edinmede başvurunun kabul edilmesi halinde nasıl bir süreç izlenmektedir?
Cevap :Yapılan sosyal inceleme ve araştırma sonucunun kapsamlı bir rapor hazırlanır ve komisyona sunulur.Ailenin uygun görülmesi halinde sonuç yazılı olarak bildirilir ve başvuru sıraya alınır.

Soru : 26 Başvurular neden reddedilir?
Cevap :Evlat edinmek isteyen ailede korunmaya muhtaç çocukların özelliklerine en uygun ortamı sağlayabilecek özelliklerin bulunmaması ya da sosyal inceleme sonucunda ailenin evlat edinmeye uygun zeminin bulunamasısıdır.Bu konu yazılı olarak aileye bildirilecektir.

Soru : 27 Başvurular askıya alınabilir mi?
Cevap :Müracaatçı ailenin geçerli bir mazeret sunması üzerinde uygun görülen süre için başvurular askıya alınabilir.

Soru : 28 Başvurular neden işlemden kaldırılmaktadır?
Cevap :Başvuru sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle sosyal incelemeye başlanılamaması durumunda dosya işlemden kaldırılır.

Soru : 29 Başvurular neden iptal edilir?
Cevap :Geçici bakım sözleşmesi uyarınca yanlarına yerleştirilen küçüğü, kendilerinin veya küçüğün belgelendirilen ciddi sağlık nedeni dışında geri verenlerin dosyaları iptal edilir

Soru : 30 Verilen red - askıya alma - iptal kararlarına itiraz edilebilir mi?
Cevap :Verilen kararlara itirazlar konunun yazılı olarak bildirildiği 15 gün içerisinde il müdürlüğüne yapılır.İtiraz komisyon tarafından görüşülerek en geç bir ay içinde kesin olarak karara bağlanır ve karar itiraz edene yazılı olarak bildirilir

Soru : 31 Başvuruların sıraya alınmasında hangi kriterler göz önüne alınmaktadır?
Cevap :Küçüğün yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, varsa kardeşi ile birlikte istenmesi gibi özellikler sıralamayı belirlemede dikkate alınır.

Soru : 32 Çocukla karşılaşma aşaması nasıl gerçekleşmektedir?
Cevap :Talep edilen grupta çocuk önerilir. Çocuğu görmeye gitmeden önce önerilecek çocuğun dosya bilgileri hakkında bilgi verilir.Sadece önerilen çocuğu görebilirler. Gözlemler olumlu yönde olursa aileye GEÇİCİ BAKIM SÖZLEŞMESİ imzalanarak teslimi gerçekleştirilir.

Soru : 33 En çok hangi çocuklar tercih edilmektedir?
Cevap : Evlat edinmede en cok 0-1 yaş arası ve terk edilmiş çocuklar tercik edilmektedir?

Soru : 34 Geçici bakım sözleşme süresi ne kadardır?
Cevap :Geçici bakım sözleşme süresi 1 yıl'dır.

Soru : 35 Geçici bakım sözleşmesi süresince izlemi işlemi nasıl yapılmaktadır?
Cevap :İzleme işlemi 3 aylık dönemlerde düzenlencek raporlardan oluşmaktadır.

Soru : 36 İzlemelerde nelere dikkat edilmektedir?
Cevap :Evlât edinecek kişi veya eşlerin küçüğü eğitme yeteneği, aile ilişkileri, sağlığı, küçükle olan ilişkilerindeki gelişmeler ile sosyal ve ekonomik koşullarındaki değişimler ve altsoyu olması halinde düzenlenen İzleme Raporunda onların da küçük ile ilgili tavır ve düşünceleri gözlemlenmektedir.

Soru : 37 Evlat edinme işlemi nasıl tamamlanmaktadır?
Cevap :Bir yıllık izleme süresi sonunda sosyal inceleme raporunu da içeren dosya bir ay içinde ilgili mahkemeye evlat edinme davası açılmak üzere hazırlanır.

Soru : 38 Evlat alınan çocuğa bu gerçek ne zaman söylenmelidir?
Cevap :Yapılan pedogoik araştırmalara göre bu gerçek çocukla 4-6 yaş arasında paylaşılmalıdır.Aksi halde kalıcı iletişim Soru :nlarına sebebiyet verilebilir.

Soru : 39 Evlat edinilen çocuğun aile içindeki konumu nedir?
Cevap :Evlat edinilmiş çocuklar yasal olarak öz çocukların haklarına sahip olurlar.

Soru : 40 Evlat edinilen çocuğun hakları nelerdir?
Cevap :Ana ve babaya ait olan haklar ve hükümlülükler evlat edinene geçer.

Soru : 41 Evlat edinilen çocuk miras hakkı var mıdır?
Cevap :Evlat edinilen, evlat edinen ailein mirasçısı olur.

Soru : 42 Evlat edinilen çocuğun isim ve soyismi değişir mi?
Cevap :Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır.Aile isterse adını da değiştirebilir.Bunu mahkeme sireci içerisinde talep etmelidir.

Soru : 43 Evlat edinilen çocuğun nufusa kaydı nasıl yapılmaktadır?
Cevap :Anne ve baba adı kimliğe yazılır.Önceki aileden miras hakkı kaybı olmaması için kütükten bağlantı kurulur.

Soru : 44 Evlat edinmeyle ilgili kayıtlara ulaşılabilir mi?
Cevap :Evlat edinme ile ilgili her türlü kayıt gizlilik kapsamında yer almaktadır. İlgili il müdürlüğüne nüfus cüzdanı ile birlikte şahsen başvurulması halinde belirlenen koşullar dahilinde başvuru değerlendirilebilecektir.

Soru : 45 Nereye başvuru yapılır?
Cevap :ASPB il müdürlüğüne ya da Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yapılabilir.

Soru : 46 Çocuğun evlatlık edinme hakında talep edebilmesi için şartlar nelerdir?
Cevap :Evlatlık çocuğunun 18 yaşını doldurması gerekmektedir.

Soru : 47 Hangi belgeler gerekmektedir?
Cevap :Kişinin mevcut kimlik fotokopisi - Evlat Edinme Mahkeme Kararı - Mahkeme kararından önceki kimlik bilgileri, - İsim değişikliğine dair mahkeme kararı, - Evlat edinme öncesinde kalınan İl ve kuruluşun adı, - Kuruluşa kabul ve evlat edinme tarihleri.

Soru : 48 Hangi tarihe kadar vuku bulmuş evlat edinme dosyalarına ulaşabilir?
Cevap :Kurumumuz 1983 yılında faaliyete başlamış olup, önceki yıllara ait arşiv bilgileri Çocuk Koruma Birlikleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından devredilen belgelerle sınırlıdır.

Soru : 49 Resmi işlem yapılmaksızın yasadışı olarak doğan çocuğu kendi nufüsüna geçiren hakkında uygulanan cezai işlemler nelerdir?
Cevap :Hâkim kararı olmaksızın doğrudan nüfusa kayıt ettirilerek çocuğun soy bağının değiştirilmesi Türk Ceza Kanunun 231.Maddesi” (1) Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Soru : 50 Sağlık kurumlarında doğan bebeklerin kasten değiştirilerek nesep değişikliğine neden olanlar hakkında ne tür cezalar bulunmaktadır?
Cevap :Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.