Genel Sağlık Sigortası

SORU 1:GSS için nereye başvuru yapılır?
Cevap : GSS hakkında tüm başvuru ve itiraz işlemleri için SYD vakıflarına başvuru yapılır.

SORU 2: Kimler GSS kapsamında değerlendirilir?
Cevap : SSk - Bağkur - emekli sandığı ve kaydı olmayan ve özel sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemeyen kişiler GSS kapsamında olan kişilerdir.

SORU 3: GSS başvuruları ne zaman yapılır?
Cevap : Sosyal güvence son prim ödeme gününü takip eden günden itibaren 30 gün içerisinde başvurulması gerekir.

SORU 4: GSS için Sosyal güvence son prim ödeme gününü takip eden günden itibaren 30 gün içerisinde vakfa gelir testi için başvurmayanlara ne gibi yaptırımlar vardır?
Cevap : Sosyal güvence son prim ödeme tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilir.

SORU 5: GSS kapsamındaki kişiyle beraber hanede kimler GSS'den faylanabilir?
Cevap : GSS kapsamındaki kişilerin hanede var ise anne - baba,evli olmayan çocuk ve eşleri beraber değerlendirilir ve hepsi için geçerlidir.GSS kapsamındaki kişi hangi kategoride ise varsa kişinin bakmakla yükümlü olduğu anne - baba,evli olmayan çocukları ve eşi de aynı kategoridedir.

SORU 6: GSS 'den nasıl faydalanılır?
Cevap : Sosyal güvence kaydı bulunmayan kişiler vakfa başvuru yapalar.Bu kişi için gelir tepiti yapılır.Gelir tespitinde hanede kişi başına düşen aylık gelir miktarına göre belirlenen kategorilerde değerlendirilir ve gelire göre prim ödenir.

SORU 7: GSS kategoriler hangisidir?
Cevap : G (0) - G (1) - G (2) - G (3) olmak üzere 4 sınıf bulunmaktadır.

SORU 8: GSS kategorileri neye göre değendirilir?
Cevap : Bu sınıflar gelire göre belirlenir.
G (0) = brüt asgari ücretin 1/3 kadar geliri olan kişilerdir.Primleri devlet tarafından ödenir.
G (1) = Brüt asgari ücretle asgari ücretin 1/3 ü arasında gekiri olan kişilerdir.Birgünlük asgari ücret tutarında aylık prim öderler
G (2) =Brüt asgeri ücretle asgari ücretin 2 katına arasında geliri olan kişilerdir.Asgari ücretin % 12 si oranında aylık prim öderler
G (3) = Brüt asgeri ücretin 2 katındenfazla geliri olan kişilerdir.Asgari ücretin 2 katının % 12 si oranında aylık prim öderler

SORU 9: GSS gelir testine kimler dahil edilir?
Cevap : Aynı hanede bulunan anne ve baba
Öğrenimi nedeniyle hanede bulunmayan 25 oldurmamış bekar çocuklar gelir testine dahil edilmektedir.

SORU 10: Aynı hanede ikamet etmeyen bakmakla yükümlü olunan anne - baba gelir tespitine dahil edilir mi?
Cevap : Aynı hanede ikamet etmeyen anne - baba için farklı gelir testi uygulanır ve farklı bir hane olarak değerlendirilir.

SORU 11: Aynı hanede ikamet eden birden fazla aile olamsı durumunda gelir tespiti nasıl yapılır?
Cevap : Aynı hanede ikamet eden birden fazla aile olması durumunda her bir aile farklı olarak değerlendirilir ve her bir aile için ayrı ayrı gelir tespiti yapılır.

SORU 12: Aynı hanede ikamet eden kanuni temsilci ve vasi gelir testine dahil edilir mi?
Cevap : Eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmez.

SORU 13: Bağ-Kur kaydı olanlar GSS kapsamına nasıl geçiş yapmaktadırlar?
Cevap : 60 günden fazla prim borcu bulunan ve bu borcunu taksitlendirmeyen kişiler 18 yaşaltı çocukları hariç diğer hane bireyleri için GSS başvuru yaparak gelir durumuna göre kapsama alınabilirler.

SORU 14: GSS gelir testi hangi durumlarda yenilenir?
Cevap : 
• Doğum,ölüm ,evlenme,boşanma hane birey sayısında değişikliklerde
• Gelirde değişiklik tespit edildiği durumlarda
• Kişilerin gelir tespiti talep etmesi
durumlarında gelir tespiti yenilenecektir.

SORU 15: GSS kapsamındaki kişilerin gelir kontrolü nasıl yapılmaktadır?
Cevap : Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren 90 günde bir aile içindeki bireylere ait veriler güncellenir. Güncelleme sonucu durumunda değişiklik olduğu tespit edilen sigortalıların, tespit edilen aile içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarına göre ödeyeceği prim miktarı yeniden belirlenir.Ayrıca G(0) ve G(1) kapsamında olan için her yıl hane ziyareti yapılır.

SORU 16: GSS gelir testinde neler gelir olrak değerlendirilmektedir?
Cevap : 
• Kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar
• Aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler
• Sürekli olarak alınan nakdî sosyal yardımlar

SORU 17: Hangi yardımlar sürekli yardımlardır?
Cevap : • Evde bakım aylığı
• 2022 aylıkları
• Eşi vefat eden kadına yönelik aylıklar
• SHÇEK yardımları

SORU 18: GSS prim borçlanması ne zaman başlamaktadır?
Cevap : Genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilir ve ödeme yükümlülüğü başlar.

SORU 19: Aile bireyi olamayan ancak hane bireyi olan kişiler GSS den nasıl faydalanır?
Cevap : Aynı hanede GSS'li ve Eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında bireyler için ayrı bir gelir tespiti yapılır ve sonuca göre GSS'den faydalanabilirler.

SORU 20: GSS tescil kararı nasıl öğrenilir?
Cevap : Yapılan gelir testi ve mütevelli heyetince alınan karar SGK tarafından başvuru veya hane bireyine tebliğ edilmektedir.

SORU 21: GSS tesciline itiraz kaç gün içinde yapılmalıdır?
Cevap : İtiraz işlemi GSS tescil kararının kişiye tebliğinden sonra 15 gün çerisinde vakfa yapılmalıdır.

SORU 22: İtiraz süresi geçmesi halinde itiraz için ne yapılabilir?
Cevap : İtiraz işlemi için süresinin geçmesi halinde kişiler tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde itiraz edememektedirler.

SORU 23: Zamanında içinde yapılan itirazlar ne zaman sonuçlanmaktadır?
Cevap : Zamanında yapılan itiraz başvuruları 15 gün içerisinde vakıf tarafından sonuçlandırılmaktadır.

SORU 24 :İtirazların olumlu sonuçlanması halinde nasıl bir süreç işlemektedir?
Cevap : İtirazın olumlu sonuçlanması halinde konu SGK 'ya bildirilir ve Kişinin adına hesaplanan GSS primi silinir ve ödenen varsa iade edilir.

SORU 25 :Gelir tespiti için yanlış ve yanıltıcı beyanatta bulunan ve gelirini gizleyenler hakkında herhangi bir yaptırım bulunmaktadmıdır?
Cevap : Yanlış ve yanıltıcı beyanatta bulunarak gelirini gizleyenler ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirneyenlar hakkında tespiti yenilenir ve ödemesi gereken primler geçmişe yönelik hesaplanarak kişiden tahsil edilir.Ayrıca kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

SORU 26 :Yabancı kişilerde GSS nasıl yapılmaktadır?
Cevap : Yabancı kişiler oturma izni olmaları yabancı sosyal güvenlşik kurumlarında kayıtları olmamaları şartıyla 1 yıldan fala yerleşik olmaları halinde GSS kapsamına alınmaktadır.

SORU 27 :18 yaşaltı çocuklarda GSS ilişkisi nasıldır?
Cevap : 18 yaşaltı çocuklar anne ve babanın tesciline bakılmasızın GSS kapsamındadır ve primleri devlet tarafından ödenmektedir.

SORU 28 :GSS kapsamında sağlanana sağlık hizmetleri nelerdir
Cevap : 
• Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri.
• Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.
• Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.
• Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; ağız ve diş muayenesi, diş hekiminin göreceği lüzum üzerine ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, diş çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, travmaya ve onkolojik tedaviye bağlı protez uygulamaları, ağız ve diş hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavileri ile 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almış kişilerin diş protezlerinin 72 nci maddeye göre belirlenen tutarının % 50'si.
• Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının şartların birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri.
• Sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri.

SORU 29 :Kişinin GSS statüsünün sona ermesi halinde devam eden tedavi giderleri nasıl karşılanmaktadır?
Cevap : Tedavi sürecinin tamamlanmasında önce GSS statüsünün sona ermesi halinde giderler aynı şekilde SGK tarafından karşılanmaya devam edilir.

SORU 30 :GSS kapsamında sağlık hizmeti sunucularından faydalanmak için şartlar nelerdir?
Cevap : 
• Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması
• Sağlık sunucusuna başvuru yapılan tarihte 60 günden fazla prim ve prime dair bocunun bulunmaması gerekmektedir.